دولت مردم یا دشمنسازی برای مردم؟

Shargh - - سیاست -

آیــا تقســیم جامعه بــه چهار درصــد زالو و 96درصد مظلوم، بالاترین نمود رفتار پوپولیســتی نیست؟ پوپولیسم روشی است که برخی کشورها از جملــه آرژانتین در دوره پــرون تجربه کردهاند و هنــوز از پیامدهای منفی آن رهایــی نیافتهاند. این رویه، باعث خروج ســرمایهها از کشور، جذب نشدن ســرمایه خارجی، افزایش ناهنجاری، رشد فقر، رکود و توقف رشد اقتصادی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.