رأی به روحکاربناسچییبو مرحاسنیه ااشمیسدرتمسرتایر عکقأکیدلا کنردیندت و اعتدال

Shargh - - سیاست -

گروه سیاسی: غامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران و محسن هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی، در نشســتی مشــترک با تأکید بــر ضرورت مشارکت در دوازدهمین دور انتخابات ریاستجمهوری، بر ضرورت رأی مجدد به حســن روحانــی تأکید کردند. کرباســچی و محسن هاشمی در این نشست مشترک که روز گذشته در محل ستاد انتخاباتی حسن روحانی بر گزار شــد، رأی به روحانی را رأی به تدبیر و عقانیت دانستند و از اهمیت افزایش مشــارکت سیاســی ســخن گفتند. کرباســچی بهعنوان اولین ســخنران این نشست، گفت: انتخابات بیــن دو دوره دولت این خاصیــت را دارد که برای دولتی که میخواهد هشــت سال کار کند، فرصتی برای ارزیابی کارهای دولت داشته باشیم تا با نظر مردم تصحیح شــود و اصاحاتی نســبت به اشکالات دولت انجام دهیم. کرباسچی با تأکید بر اینکه ما فکر میکنیم باید به روحانی رأی بدهیــم، گفت: آقای روحانی فردی باهوش و بادرایت اســت و خیالبافی نمیکند و در رفتار خود صداقــت دارد و دروغ نمیگوید و در امور اجرائی توســعهگرا است و تمام تاشش در این جهت قرار دارد کــه برای جلب توجــه و فریب افــکار عمومی، حرکت نکند. درعینحال، آدمی صبور و منطقی اســت و اگر در مشورتها به نتیجهای برسد که دیگران خاف نظر او را بگویند، مقابله نکرده و میپذیرد. این ویژگیها توانســته بسیاری از مسائل پیچیده کشور را حل کند و در تاریخ این دولت رکوردی باقی میماند.

شورای شهر کنونی، شورای شهرداری است

او با اشــاره به مدیریت قالیباف در شــهرداری تهران گفــت: در دوره او رابطه بهگونهای نبود که شــهردار زیر نظر شورای شهر باشــد؛ در واقع شورای شهرداری است نه شورای شــهر. این در صورتی است که رابطه شهردار با شورا باید مانند رابطه دولت و مجلس باشد. کرباسچی ادامه داد: شورا باید پاسخگو باشد و شهرداری انتخاب کند که پروژه مدنظر شورا را به اجرا برساند و شاید اگر شورای شــهر یک تیم معقول و معتدل باشد و شهردار مناسب انتخاب کند، بتواند در برابر عملکرد شهردار پاسخگو شود که در تهران هنوز این اتفاق نیفتاده اســت؛ اما در برخی شهرها، شــوراها شــهرداری را انتخاب کردند که رابطه معقولی با آن دارند. این فعال سیاســی اصاحطلب در پاســخ به اینکه آیــا قوه قضائیه برای شــما در اصفهان احضاریه فرســتاده اســت، گفت: نه هنوز احضاریهای از سوی دادگســتری اصفهان دریافت نکردهام. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حاضرید برای شفافیت مالی، اموال خود را اعام کنید، گفت: اگر شما حاضرید این کار را بکنیــد، بنده هم حاضرم که در جلســهای اموال خود را به صورت شــفاف اعــام کنم. کرباســچی ادامه داد: شــفافیت مالی دو بخش دارد؛ یکی اینکه کســی که در دولت مسئول شــود، اموال خود را به قوه قضائیه اعام میکند؛ اما اینکه افراد بهعنوان کاندیدا اموال را بیان کنند، کار تخریبی است. اگر میخواهیم تخریب کنیم، این روند درســت نیســت. او افزود: برای همه این بحث به وجود میآید که تنها رئیسجمهور و وزیر مســئولیت ندارند و آیا کسی حق دارد به رئیس مجلس، قوه قضائیه و... هم بگوید شفافســازی کنند؟ بنابراین اگر بخواهد تبلیغاتی برخورد شــود، دروغ از آب درمیآید؛ بنابراین کســی که پسرش سرمایه، اماک و ثروت بسیاری داشته باشد، بیاید این بحث را مطرح کند و بگوید چیزی به نام من نیســت، امری تبلیغاتی اســت. اگر ضابطهای برای شفافسازی مالی گذاشته میشــود، این موضوع هیچ اشکالی ندارد که مسئولان اموال خود را اعام کنند. مرجع رسیدگی به اموال قوه قضائیه اســت و اکنون سیســتم بانکها، ثبت اســناد و دیگر ابزار میتوانند مشــخص کنند چه کســی چقدر زمین، مسکن و پول دارد و اگر قوه قضائیه احساس کند فساد صورت میگیرد، وظیفه دارد به دنبال آن برود و رسیدگی شود.

محسن هاشمی: نامزدها از عوامفریبی بپرهیزند

در ادامه این نشست، محسن هاشمی، عضو شورای مرکــزی حــزب کارگزاران ســازندگی، با تأکیــد بر اینکه ســمتی برویم کــه کاندیداها از عوامفریبــی بپرهیزند و مــرم را آگاه کنند، گفت: روحانــی با حضور در انتخابات و فعالیتهایش، در این دوره چهارســاله برای برگشت عقانیت و اعتدال تاش میکند. به گفته او، ســال 88 اوج دوقطبی و ازبینرفتن اعتماد به جریانهای سیاسی بــود و اگر تاش آیتالله هاشــمی نبود، بخش اعظمی از نیروهای انقاب را از دســت داده بودیم و تاشهای ایشــان بود که موجب شــد ایــن نیروهای سیاســی در چارچــوب نظام به فعالیــت سیاســی بپردازند. رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در دورههای گذشته افرادی با نام اصاحطلبی وارد شورا شدهاند که عملکرد خوبی نداشتهاند، برای این مسئله که دیگر در لیست اصاحطلبان چنین اتفاقی رخ ندهد، چه تمهیدی اندیشــیده شــده، گفت: در تبلیغات شــوراها عمدتا به شــهردار میپردازنــد؛ درصورتیکه نقش شورای شــهر را فراموش میکنند. اگر شهر دچار مشــکل است، تقصیر مجری شــهر نیست بلکه ناظران شــهر هم دخیل هســتند. بحث ما اکنون اصا انتخاب شهردار نیست بلکه انتخاب شورای شهر است و کسانی را میخواهیم که متخصص در امور شهری باشند و این جدیت را در خود ببینند که با بیقانونی در شــهر مبارزه کنند. هاشمی در پاسخ به اینکه اگر شهردار شود اماک نجومی را پیگیری میکند، پاسخ داد: این موضوع در قوه قضائیه مطرح است و پروندههای کسانی که در این امر دخیل بودند، در حال بررسی و رسیدگی است و پیگیری دیگری لازم نیســت؛ بنابراین به صورت قانونی این روند پیش میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.