یارانه ششبرابری مصداق خرید رأی است

Shargh - - سیاست -

شرق: علی مطهری در دانشگاه امیرکبیر خطاب به دانشــجویان درباره رفع حصر تأکیــد کرد: «بعضی از اعضای شــورای امنیت ملی موافق هســتند، اما بــزرگان نظام قبول ندارند. مــا همچنان دنبال رفع حصر هســتیم، من مخالف این امر هســتم. باید با گفتوگو این امر رفع شــود، البته بستگی به دولت آینده هم دارد، تاش کنید دولتی بر سرکار بیاید که به رفع حصر اعتقاد داشته باشد».

نایبرئیس مجلس دهم در پاسخ به این سؤال که چــرا درباره انتخابات صحبــت نمیکنید، گفته: «فضــا عوامانه شــده، ولی در ایــن روزها ضرورتی ندارد که درباره انتخابات صحبت کنیم، اما دوستان و خانوادهها را تشــویق کنید که در انتخابات حضور داشته باشــند و اگر تأثیرگذار باشم در روزهای آینده اظهارنظر میکنم».علی مطهری در پاسخ به سؤالی درباره ردصاحیت احمدینژاد گفت: «ایشــان باید همــان ســال 84 رد صاحیت میشــد».مطهری همچنیــن افــزود: «این دولــت انتقادپذیر اســت. تخریبی که در این دولت توسط برخی خبرگزاریها و روزنامه کیهان و وطن امروز انجام شده، مستحق توقیــف بــوده اســت. همین دیــروز که بــه جمع معدنچیان رفتند، روشن بود عدهای حمله میکنند؛ ایشــان وارد شــد چون انتقادپذیر است؛ درحالیکه مقصر ایشان نبود و ربطی به دولت نداشت. حضور رئیسجمهور در جمع کارگران نشــانه این است که میخواهد مشکل حل شــود حتی اگر به او توهین شــود».مطهری در واکنش به رد صاحیت مؤمنی و بهاور و تاجرنیا گفت: «به دوســتان توصیه کردم تسلیم فشارها نشــوید. پیگیر پرونده مؤمنی هستم. مــن دو روز پیش این خبر را شــنیدم و از دوســتان خواستم توضیح بدهند. آقایان میرزایی و محمودی با من جلسه گذاشتند؛ چون انتخابات شوراها دست مجلس اســت. آقایــان گفتند نامهای از دادســتان کل تهران آمده و اســامی دادنــد و گفتند این افراد محکومیت دارند و صاحیت حضور ندارند. درباره عبــدالله مؤمنی از آنها خواســتم مقاومــت کنند؛ بههرحــال این بنده خدا چند ســال در زندان بوده، سختی زیادی کشــیده و حتی حبس بر تکلم ایشان تأثیر گذاشته است. به نظر من باید در برابر این رویه و فشــارها مقاومت کرد که در دورههای بعدی باب نشــود.مطهری درخصوص برنامــه مجلس برای نظــارت بر صداوســیما، گفت: مجلــس نمیتواند آن نظارتــی که بر وزرا دارد بر صداوســیما داشــته باشــد؛ چــون وزرا از مجلس رأی اعتمــاد گرفتند، اما رئیس صداوســیما مســتقیم از طــرف رهبری انتخاب میشــوند؛ البته ایشــان گفتند که من فقط رئیس را انتخاب میکنم. اینطور نیســت که رئیس صداوســیما هر کاری میخواهد انجام دهد. من دو دوره عضو شورای نظارت بر صداوسیما بودم. البته آن کاربردی که معنی نظارت دارد در این شــورا به هیچ عنوان وجود ندارد. ما هم چند بار تذکر دادیم. حتی گوش ندادنــد. بعد که موضوع را رســانهای کردیم جلسه گذاشــتند که چه شده چه کار کنیم». مطهــری در بخــش دیگــری از صحبتهای خود گفت: «وزیر ارشــاد را مجلس میتواند احضار کند و او هم پاســخگو باشــد. اما خب نمیتوان از سپاه ســؤال پرســید. ما هم در مجلس ســؤال کردیم و گفتیم باید ردهها را درست کرد، ما از وزیر اطاعات ســؤال میکنیم چــرا مدیران کانالهــای تلگرامی بازداشت شدهاند؟ خود وزیر میگوید من خبر ندارم، ســخنگوی قوه قضائیه اما گفت ما مدیر کانال خود وزیر را هم بازداشــت کردیم. خود ما هم یک ســال در مجلس دوندگی کردیم تا از احمدینژاد ســؤال کنیــم، گفتند نمیشــود».نایبرئیس مجلس دهم همچنین تأکید کــرد: «میگویید چــرا در انتخابات ورود نمیکنید، جایی باید حرف زد که شــنیده شود، این توهین به شــعور مردم اســت. آنها خودشــان مناظــرات را میبینند و میتواننــد تصمیم بگیرند، مجلس هــم درحالحاضر درگیر انتخابات مجلس اســت».او در پاســخ به نماینده بســیج دانشجویی افــزود: «هرگاه دولت کار اشــتباهی کرد به او تذکر دادیم اما اینکه هر موضوعی را در رســانهها مطرح کنیــم و تخریب کنیــم دور از مــروت و جوانمردی اســت. کســی که نامزد اســت و وعدههــای بعید میدهد، باید بدانــد رئیسجمهور نمیتواند خارج از برنامه ششــم عمل کند، صرفــا باید در چارچوب مصوبات مجلس عمــل کرد. در مورد این که دادن یارانه شــشبرابری مصداق خرید رأی است یا خیر حقوقدانها باید نظر بدهند».

او همچنیــن درباره حــوادث 88 گفــت: «من راجــع به حــوادث ســال 88 و اینکه چــه اتفاقی افتاده اظهارنظری نکــردهام، اما اعتقادی به تقلب هم نــدارم، از این نظر کــه بگوییــم کارهای آقای احمدینــژاد مصــداق خریــد رأی بوده یــا نبوده، چیزهایی اســت که میشود بررســی کرد، بیشترین اعتــراض من به نــوع برخورد با مردم بــود. مردم اعتــراض داشــتند و برای دفــاع از نظــام آمدند و میخواســتند از آن حمایت کننــد. من اعتراضم به شــیوه برخورد با مردم بود».مطهری گفت: «کسی که معتقد است تقلب شده، باید نظر مرجع قانونی را بپذیرد، من جای موســوی بــودم میگفتم هنوز عقیده دارم تقلب شــده، اما حرف مرجع قانونی را قبول دارم. اگر کســی اعتراض دارد نباید بگوییم که ضدنظام و ولایت فقیه است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.