کار را که کرد؟

Shargh - - سیاست -

نمیگویند توســعه پروژهها چقدر نامتناسب جلو میرفــت، بدون آنکــه گازی تولید شــود یا پالایشــگاه ســتاره خلیجفارس به مدار بیاید. آنها فرامــوش کردهاند کــه پولهای میلیــاردی وارد پروژههــا میشــد و پیمانکاران هــم آن را صرف اولین خرجی میکردند که به نظرشــان میرسید، مثــا دکل میخریدند یا به ســراغ خاکبرداری و ســاختن پالایشــگاه میرفتند. بله. پیشرفت بود، ولــی کاریکاتــوری. یک گوشــه جلــو میرفت و گوشــه دیگر عقب میماند و در نهایت موجودی ناقصالخلقه به دولت بعد تحویل داده شد. البته برای آنهایی که ادعای مدیریت جهان را داشــتند، عجیب نبود که همزمان دهها میلیارد دلار پروژه را اســتارت بزنند و بعد بگویند میتوانند جلو بروند، اما در زمان تحریم. اکنون آنها، دولتی را زیر سؤال میبرنــد که کاف درهم پروژههــا را باز کرد و به آنها اولویت داد و یکییکی افتتاح کرد.

منتقــدان سیاســی البته یــک چیز دیگــر را هم نمیگوینــد، اینکــه افتتاح آنها با افتتــاح این دولت چقدر فرق داشت. اینکه چقدر بین افتتاح پالایشگاه آبادان که کشــته داد با افتتاح پالایشــگاه دیگری که ایمن انجام شــد فرق هست. اینکه چقدر بین افتتاح فاز 17 و 18 با توان کامل و تولید چاهها فرق هســت با آن افتتاح نصفه و نیمه یک واحد پالایشگاه فاز 15 و 16 در روزهــای آخر دولت قبــل، آن هم با گاز یک فاز دیگر. این تفاوت در افتتاح هم چیزی اســت که منتقدان سیاســی فراموش میکنند، اما متخصصان نفتی به یاد دارند.

منتقدان سیاســی البته نمیگوینــد مراحل آخر پروژههــا چقدر بــا مراحــل اول فــرق دارد. چقدر راهاندازی و تعمیرات دقیقه 90 و اطمینان از کارکرد درســت واحدها با خرید و انبار کــردن تجهیزات یا خاکبرداری و فنسکشیدن فرق دارد.

آنهــا نمیگوینــد اگر قرار بــود همزمــان تمام پروژههای کشــور ادامه پیدا میکرد، چند سال دیگر طول میکشید تا کار به نتیجه برسد. آن هم وقتی که نفت میلیاردهــا دلار بدهی دارد. درحالیکه مراحل اول پــروژه با انبارکردن تجهیزات یــا کارهایی که در ایران بومی شده اســت به پایان میرسد، در مراحل آخر ممکن اســت به تجهیزاتی نیاز باشــد که ماهها طول بکشد تا وارد شود.

منتقــدان سیاســی تحریمهــای هوشــمندان را فرامــوش کردهاند که هر روز ســختتر میشــد و فکر میکنند دور زدن تحریم برای خریدها همیشــه به یک اندازه آســان بوده اســت. آنها نمیگویند که کمپرســورهای زیمنس در فازهای 17 و 18 و 12 در اواخر ســال 94 وارد شــد و اگر وارد نمیشد معلوم نبود چند سال دیگر باید کارها ادامه پیدا میکرد.

امــا با وجود همه این بد اخاقیها، زنگنه زمانی که حرف از افتتاح میشــود از همه تشــکر میکند. از وزیران و مدیران قبلی اســم مــیآورد. از قرارگاه خاتمالانبیــا تشــکر میکنــد. باوجــود اینکه برخی معتقدند کار را آن کســی کرد که تمــام کرد، زنگنه چنین ادعایی نمیکند. اما بداخاقان انتخاباتی ادعا میکننــد کار را آنهــا کردند و دیگــران فقط عکس گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.