اعتراض يك نماينده مجلس به محدوديتهاي جديد در دانشگاه آزاد دكتر ولایتي پاسخگو باشد

Shargh - - سیاست -

شرق: نماینده مردم تهران از لغو سخنرانیاش در دانشگاه آزاد شهرکرد خبر داد و گفت: «با پیگیری موضوع متوجه شدم بخشنامهای از سوی رئیس جدید دانشگاه آزاد صادر شده که بر اساس آن محدودیتهایی در برگزاری چنین مراســمی اعمال میشــود». به نظر ميرسد با رفتن حمید میرزاده از ریاســت دانشــگاه آزاد و جایگزیني او با علیمحمد نوریان، دانشــگاه دوباره در حال بدلشدن به پایگاه جریان اصولگرایي است. حجتالاسام احمد مازنی به ایلنا گفته: «در صورت صحت این خبر، ریاســت دانشــگاه آزاد و آقای دکتر ولایتی بهعنوان رئیس هیئت امنا باید پاســخگو باشــند». بعد از فوت آیتالله هاشميرفســنجاني، علياکبر ولایتی به سمت رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد منصوب شد. او در نخستین قدم ابتدا رئیس دانشگاه را تغییر داد و نوریان را به سمت سرپرست دانشــگاه منصوب و سرپرست جدید هم در نخستین قدم، صالح اسکندري را به ســمت رئیس روابطعمومي دانشگاه آزاد منصوب کرد. اســکندري متعلق به جناح اصولگراســت که ســابقه دبیر سیاســي روزنامه رســالت را در کارنامه خــود دارد. همچنین به او مســئولیت رســانههای دانشــگاه آزاد شــامل خبرگزاریهای آنا و ایســکانیوز و روزنامه فرهیختگان هم ســپرده شــده است. اسکندری دارای دکترای علوم سیاسی و فارغالتحصیل دانشگاه امام صادق )ع( اســت. علیاکبر ولایتی، رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسامی، سوم اردیبهشتماه جاری در حکمی، علیمحمد نوریان را به سرپرستی دانشگاه آزاد اسامی منصوب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.