انتقاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از روحانی

Shargh - - سیاست -

ســخنان «حســن روحانی» در مناظره جمعه گذشــته، همچنان محل انتقاد نظامیان است. در جدیدترین مورد سرلشــکر «محمد باقری»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، درباره آن صحبت کرده و از رئیسجمهوری انتقاد کرده اســت. به گزارش «تســنیم» باقری با اشــاره به توانمندیهای ملت ایران و اقتدار نیروهای مســلح گفــت: «نیروهای مســلح بهعنــوان ســربازان فرمانــده معظم کل قــوا و خدمتگزاران ملت شــریف ایــران، اقتدار و توانایــی خود را در دفاع از میهن اســامی، امنیت و منافع ملی بهخوبــی مدیریت کرده و آن را ارتقا میدهند».او با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح فقط بخشــی از توان و اقتدار دفاعی سرشار خود را به رخ دشــمن میکشــند، گفت: «خوب نیست مقام مســئولی نمایش اقتدار ملت در قدرت موشکی را که به برکت خون شــهیدان حاصل شده و موجب بازدارندگــی در برابر تهدیدات دشــمنان اســت، به مســئله کوچکی همچون برجــام ربط دهد». رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح افزود: «این در حالی اســت که برابر متن سند برجام و اعام وزیر امور خارجه، در این ســند هیچ اشارهای به مسئله موشکی نشــده و حتی تیم مذاکرهکننده هستهای در برجام بارها بر تأثیر اساســی قــدرت دفاعی و بازدارنده کشور در پیشبرد مذاکرات تأکید و تصریح داشتهاند».آنچه روحانی در مناظره دوم گفته بود، دربــاره برخی اقدامات در ارتبــاط با برجام بود. او گفته بود: «دیدید تصویری از شــهرهای زیرزمینی نشــان دادند که برجام را برهم بزنند، روی موشک شــعارهایی نوشــتند تا برجام را برهم بزنند؛ ولی مردم ما از همه اینها عبور کردند تا به امروز برسیم و شــاهد پیشرفت بیشترمان در آینده شویم». طبق عکسهای منتشرشده از سوی «فارس»، در جریان آزمایش موشــکی که 19 اسفند 1394 انجام شد، شعار «اســرائیل باید از صحنه روزگار محو شود»، به فارسی و عبری روی موشکها نوشته شده بود. همچنین 15 اسفند 1394 از دومین شهر زیرزمینی موشــکی رونمایــی شــده بود.پیش از سرلشــکر باقری، ســردار غیبپرور، رئیس سازمان بسیج هم درخصوص اظهارات مطرحشده درباره شعار مرگ بر اسرائیل روی موشکهای دوربرد، گفت: «شعار مرگ بر اســرائیل روی موشک مگر کار بدی است، اساسا محو اسرائیل جزء آرمانهای ماست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.