کاهش ۱۵درصدی قیمت کالا در فروشگاههای زنجیرهای

Shargh - - سیاست -

فخریان ابراز امیدواری کرد که فروشــگاههای زنجیرهای بتوانند مسیر توسعه خود را با محوریت اعطای نمایندگی به فروشگاههای کوچک و کسبه خُرد ادامه دهند.

وی بــه چالشهــای موجود از قبیــل فناوری اطاعات، نیروی انســانی ماهر، و... اشــاره کرد و گفت: میخواهیم از کشــورهای خارجی در زمینه توسعه زیرساختهای فروشــگاههای زنجیرهای استفاده کنیم.

رئیــس اتحادیه فروشــگاههای زنجیــرهای با اشاره به ســفر دو نفر از اعضای هیئترئیسه این اتحادیه با هزینه شخصی به چین، اظهار کرد: دو نفر از اعضای هیئترئیســه با حضور در نمایشگاه «چایناشــاپ 2016» بــا دبیــر برگزارکننــده ایــن نمایشگاه جلســهای برگزار کرده و گفتوگوهای خوبی را برای همکاری داشتند. فخریان در ادامه به چالشهای تأســیس اتحادیه فروشــگاههای زنجیرهای و همچنین تدوین آییننامههای داخلی آن اشــاره کرد و افزود: ما با تمامی دانشگاههای کشــور مکاتبه داشــته و اعام کردهایم از تمامی پایاننامههــای مقطــع ارشــد و دکتــرا در زمینه فروشــگاههای زنجیرهای حمایــت میکنیم. چند کتاب مفیــد نیز در حال ترجمه اســت که بعد از اتمــام آن در اختیــار اعضا قرار خواهــد گرفت. رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای ادامه داد: بــا وزرای اقتصاد، صنعــت، کار و نیرو و همچنین مســئولان ســازمان تأمین اجتماعــی مکاتباتی را برای اعطای مشوق به فروشــگاههای زنجیرهای داشته و تأکید کردهایم هر اندازه بهرهوری افزایش یابــد و کالا با قیمت مناســب در اختیار مردم قرار بگیرد، به نفع اقتصاد و مصرفکننده نهایی است. وی همچنین از آمادگی این اتحادیه برای برگزاری کارگاههای تخصصی با مشارکت مدرسین خارجی خبر داد و افزود: با چند مؤسسه خارجی مذاکراتی در زمینه زنجیره تأمین در فروشگاههای زنجیرهای داشتیم و امیدوار هستیم تا همکاری با آنها هرچه سریعتر آغاز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.