پیشپرداخت سفر ترامپ به عربستان

Shargh - - جهان -

منابــع مطلــع میگویند واشــنگتن قصــد دارد یکســری معامــات تســلیحاتی بــا عربســتان به ارزش دههــا میلیارد دلار را اجرائی کند. بخشــی از این معامــات جدید و برخی دیگــر از قبل در حال آمادهســازی بوده اســت. این قراردادهــا تا پیش از ســفر دونالد ترامپ به عربستان در اواخر ماه جاری اجرائی خواهد شــد. عربستان نخســتین ایستگاه در نخستین ســفر خارجی دونالد ترامپ خواهد بود که انتظار میرود این دو متحد اصلی در منطقه را بیش از پیش تقویت کند. ایالات متحده در سالهای اخیر اکثر نیازهای نظامی عربســتان از جمله هواپیماهای اف15 و سیستمهای کنترل و ارتباط نیروها به ارزش دهها میلیارد را برآورده کرده است. ترامپ در دوران نامزدی خود قول داده بــود در بخشهای صنعتی مشــاغل جدیــدی ایجاد کنــد و در مجمــوع بتواند اقتصاد کشــورش را تحرک تازهای بخشد. واشنگتن و ریاض عاقهمند به بهبود روابط دوجانبه هســتند. این روابط در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما به دلایلی از جمله حمایت دولت او از توافق هستهای کشورهای غربی با ایران که خشم عربستان سعودی را به دنبال داشت، خدشهدار شده بود.

گفته میشــود شــرکت لاکهید مارتن برنامهای دارد که شــامل چند بخش از سیستم دفاع موشکی است. هزینه این نظام موشکی، شبیه آنچه واشنگتن اخیــرا در کرهجنوبی نصب کرد، به چند میلیارد دلار میرســد. منابعی در واشنگتن میگویند خودروهای جنگی ســاخت شــرکت «بیایا سیســتمز» شامل خودروهای جنگی مــدل «برادلی» و توپهای مدل «ام109» در زمــره این معامات قرار دارد. شــرکت تســلیحاتی بیایا سیســتمز بریتانیا دارای 29 هزار کارمند در ایالات متحده است.

از بین این معامات توافقی به ارزش 11.5 میلیارد دلار بــرای خرید چهار کشــتی جنگی چندمنظوره با خدمــات همــراه و قطعات یدکی اســت که وزارت خارجه آمریکا در ســال 2015 با آن موافقت کرد. به دنبال این معامله گفتوگوهایی نیز درباره سیســتم کنترل و طراحی کشــتیها صورت گرفت اما هنوز به نتیجه نهایی نرســیده است. به احتمال زیاد در آینده توافق دیگری نیز به دست خواهد آمد.

نیروی دریایی آمریکا از کشتیهای جنگی لیتورال استفاده میکند که شــرکت لاکهید مارتن و اوستال اســترالیا با هم در ســاخت آن مشــارکت دارند. در صورت انجــام این معاملــه این نخســتین معامله فروش کشــتیهای جنگــی جدید از این دســت به کشورهای خارجی خواهد بود که از دهها سال پیش تاکنون سابقه نداشته است.

معامات بزرگ فروش ســاح بــه خارج، نیاز به نظارت کنگره دارد. قانونگذاران ســنا باید دراینباره شــرطی را در نظر داشته باشند که میگوید ضرورت دارد در هر معامله تسلیحاتی برتری نظامی اسرائیل بر همســایگانش حفظ شــود. همچنین قرار اســت مقادیر زیــادی مهمات به ارزش بالاتر از یک میلیارد دلار به عربستان فروخته شود که شامل کاهکهای جنگــی ضــدزره و بمبهای هدایتشــونده لیزری از نوع )بیوای( میشــود که همگی ساخت شرکت «ریتــون» اســت. دولــت اوباما بــه دلیــل نگرانی از حمــات نظامــی عربســتان ســعودی در یمن و کشتهشــدن تعداد زیادی از شــهروندان غیرنظامی، این معامله را لغو کرده بود. یک مقام دولت آمریکا میگویــد معامات با شــرکت ریتون هنــوز در بین آژانسهای آمریکایی در حال بررســی اســت. البته نمایندگان شرکتهای ریتون و بیایا سیستمز حاضر به هیچگونه توضیحی درباره این معامات نشدند.

نماینده لاکهید میگوید چنین معاماتی تصمیم بین دولتهاســت و دولــت کنونی آمریــکا بهترین طرفی است که میتواند هرگونه مناقشه احتمالی را دراینباره بررسی کند.

فعالیت جدید

یکی از افراد مطلع نســبت بــه معامات فروش ســاح در آمریــکا میگویــد در چند هفته گذشــته گفتوگوهای مربوط به خرید و فروش ســاح چند برابر شده اســت. دلیل آن نیز به گفته او برنامههای مربوط به دیدار دونالد ترامپ از عربســتان سعودی اســت. مقامات آمریکایی میگویند چند گروه کاری آمریکایی-ســعودی روزهای دوشــنبه و سهشــنبه در کاخ ســفید جمع شــدند تا درباره دیدار ترامپ از عربستان و نیز خرید مهمات نظامی و سرمایهگذاری در زمینه مبارزه با تروریسم با هم گفتوگو کنند.

«عادلالجبیر»، وزیر خارجه عربستان سعودی به همراه چند نفر دیگر از مقامات این کشور با تعدادی از نماینــدگان آمریکایی در ســاختمان کنگره دیدار داشتند؛ از جمله این نمایندگان سناتور «باب کروکر» و «بن کاردن» از کمیته روابط خارجی در سنا بودند.

وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( دراینباره توضیحی نمیدهد. مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا نیــز میگویند سیاســت آمریکا این اســت که درباره معامات دفاعــی آمریکا تا زمانی که کنگره رســما اجازه آن را ندهد، چیزی گفته نشود.

دولت آمریکا تســلیحاتی به میــزان 115 میلیارد دلار به عربستان سعودی پیشــنهاد داده است. اکثر این پیشــنهادات در دوران اوباما هم مطرح شد، اما بعضی از آنها لغو شــد یا به تعویق افتاد. واشنگتن همچنین میگوید خدمات نگهداری این ســاحها و نیز آمــوزش نیروهای امنیتی ســعودی را در اختیار عربستان خواهد گذاشت.

منبع: رویترز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.