ضربه مهلک به داعش در افغانستان

Shargh - - جهان -

مقامهای ایالات متحده و افغانســتان تأیید کردهاند که «عبدالحســیب»، رهبر گروه «داعش» در افغانستان، در جریان عملیات مشترک سربازان دو کشور، کشته شده اســت. به گزارش دویچهوله، عبدالحسیب، سال گذشته و پس از کشتهشدن «حافظ سعید»، رهبر پیشین داعش در افغانســتان و پاکستان، فرماندهی این گروه افراطی را در دســت گرفته بود. در این بیانیه همچنین آمده است عبدالحســیب فرمان حمله به بیمارستان سردارمحمد داوودخان را داده بود. مقامات نظامی آمریکا نیز با انتشار بیانیهای اعــام کردند افزون بر عبدالحســیب «چندین فرمانده عالیرتبه» و همچنین 35 ســتیزهجوی داعش در جریان عملیاتی نظامی کشــته شدهاند. حافظسعید در پــی حمله هواپیمای بدون سرنشــین ایالات متحده، در تابستان گذشــته، در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شــده بود. رهبر تازه گروه داعش نیز ماه گذشته میادی در همین ولایت هدف یورش نیروهای ویژه افغانســتان و ایالات متحده قرار گرفت. در بیانیه مشــترک نیروهای مسلح آمریکا و افغانستان گفته شده 50 نفر از نیروهای ویژه ایالات متحده و 40 نفر از کماندوهای افغانســتان، به محل حضور عبدالحسیب حمله کردهاند. در بخشی از ایــن بیانیــه آمده اســت: «چند دقیقه پــس از فرود، نیروهای مشــترک از چند سو، از سنگرهایی که بهخوبی آمادهشده بودند، با آتش شدیدی روبهروشدند. درهرحال نیروهای ما موفق شــدند دشــمن را محاصــره کرده و شــماری از اعضای ارشــد داعش و تا 35 نفر از نفــرات این گروه را از پــا درآورند». نیروهای آمریکایی چندی است در منطقه ننگرهــار درگیــر نبرد با نفــرات و اعضای داعش هســتند. ولایت ننگرهــار به مرکز عمده حضور داعــش و تحرکات آن علیه نیروهــای دولتی تبدیل شــده اســت. ماه گذشــته در همیــن ولایت بود کــه ایالات متحده از بزرگترین بمب غیراتمی جهان، برای بمباران مناطقی تحت کنترل داعش اســتفاده کرد. حماتی کــه بیش از 90 کشــته برجای گذاشت و آمریکا میگوید در حمایت از نیروهای امنیت ملی افغانستان صورت گرفته است.

مقامات ارتش آمریکا چندی پیش در بیانیهای اعام کــرده بودند که مرگ عبدالحســیب و فرماندهان مورد اعتماد او، میتواند داعش را در افغانســتان «بهشدت تضعیــف» و ایالات متحده را به نابودی کامل این گروه تروریستی در افغانستان نزدیک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.