پروژه 5.7میلیارددلاری نفوذ

Shargh - - جهان -

ایــالات متحــده آمریکا در حــال افزایــش اقدامات خــود بــرای بهدســتآوردن نفــوذ بیشــتر در منطقه آســیا- اقیانوســیه اســت. به همین دلیل، کاخ سفید، سازمان سیا و پنتاگون طرح جامع و گسترده پشت پردهای را آغاز کردهانــد که تحت آن آمریکا بهآرامی، نفوذ خود را در منطقه استراتژیک آسیا - اقیانوسیه افزایش دهد.

براساس گزارشها، پنتاگون با افزایش حضور نظامی در منطقه آســیا – اقیانوســیه با حدود ۷.5 میلیارد دلار بودجــه در قالــب ارتقای زیرســاختها، تجهیزات دریایی، اســتقرار نیرو و مانورها موافقــت کرده اســت. به گزارش ایســنا، روزنامه والاســتریت ژورنــال گزارش داد، این طرح در ابتدا از ســوی ســناتور «جان مککیــن» مطــرح شــد و بعــدا «جیمز ماتیــس»، وزیر دفاع آمریــکا و فرماندهی نیروهای آمریــکا در اقیانــوس آرام با آن موافقــت کردنــد؛ بااینحــال جزئیات آن هنوز مشخص نیست. این نشریه آمریکایی بهنقل از ماتیس در یکی از جلســات اخیر کنگره نوشت: تمام جزئیات طرح سناتور مککین را درک نمیکنم، اما به صورت کلــی از طرح او و تأکیدی که روی آن منطقه دارنــد، حمایت میکنم. طرح موســوم به «ابتکار عمل ثبات آســیا - اقیانوســیه» در واقع تاشــی برای ارتقای تعهد آمریکا به این منطقه در پاسخ به افزایش تنشها میان آمریکا و کرهشمالی اســت. ارتقای حضور نظامی آمریکا در این منطقه، احتمالا سبب تسلیخاطر متحدان آمریکا، از جمله کرهجنوبی و ژاپن خواهد شد. بااینحال، اقدام مذکــور پیامی هم بــرای چین دارد کــه افزایش تحــرکات نظامی آمریکا را تهدیدی برای آســیا میداند. دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا برای ســال مالی آتی درخواســت ‪5 4‬میلیــارد دلار افزایش بودجه نظامی داده است. بااینحال مشخص نیست که اعتبارات مذکور در چه بخشهایی هزینه میشود و حامیان طرح ابتکاری در آســیا چه میزان اعتبار به دســت میآورند. دولت ترامپ درحــال ارزیابی و فرمولبندی سیاســت گســترده خود برای آسیاست که در دوره «باراک اوباما،» رئیسجمهــور قبلی آمریکا با عنوان چرخش نظامی به آسیا تدوین اما به حاشیه رانده شده بود.

باراک اوباما در ســال 2011 چرخش نظامی آمریکا از خاورمیانه به آسیا-اقیانوسیه را اعام کرده بود. بااینحال، به علت تشدید درگیریهای آمریکا در خاورمیانه، بهویژه در سوریه، لیبی و یمن این طرح در دوره اوباما عملی نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.