پیشنویس قطعنامه «مناطق کاهش تنش» در شورای امنیت

Shargh - - جهان -

روسیه برای حمایت از توافق «مناطق کاهش تنش» پیشنویس قطعنامهای به این منظور را به شــورای امنیت ارجاع داد. به گزارش خبرآناین، خبرگزاری رســمی روسی تاس، به نقل از مقامات مســکو گــزارش داد: ایــن کشــور پیشنویــس قطعنامــهای در راســتای حمایــت از تفاهمنامه مربــوط به ایجاد مناطق کاهش تنش در ســوریه که در نشست بینالمللی چهار ماه می در آستانه به امضا رســیده را برای بررسی به شورای امنیت سازمان ملل متحد تحویل داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.