فرود فضاپیمای محرمانه نیروی هوایی آمریکا

Shargh - - جهان -

نیــروی هوایــی آمریکا اعام کــرد فضاپیمای بــدونسرنشــین روزیکشــنبهدرپایگاه فضایــی کنــدی ناســا در فلوریدا در پــی تکمیل مأموریــت محرمانهای در مدار زمین که حدود دو ســال به طول انجامید، فرود آمده است. براساس گزارشها این فضاپیمای بدون سرنشــین که شبیه یک شــاتل فضایی مینیاتوری است، بیش از ۷20 روز در مــدار زمین بــوده و عملیات فــرود آن در فلوریدا باعث شکســتن دیوار صوتی شــده که در سراسر این ایالت شنیده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.