تصویب پیشنویس قانون «کشور یهودی»

Shargh - - جهان -

کمیته وزارتی قانونگذاری دولت صهیونیستی با اتفــاق آرا پیشنویس قانون «کشــور قومیتی» را کــه به موجــب آن اســرائیل «کشــور قومیت یهــودی» به شــمار میرود و هیــچ طرفی غیر از «ملــت یهود» حق تعیین سرنوشــت در این رژیم را ندارنــد، تصویب کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از منابع قدس اشــغالی، این قانون روز یکشنبه و پس از گذشــت چهار سال از طرح اولیه این طرح از ســوی «آوی دیچر»، عضو کنست صهیونیستی، به تصویب رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.