نامه تشکر اسد برای رهبر کرهشمالی

Shargh - - جهان -

بشــار اســد، رئیسجمهوری ســوریه، از پیام تبریک کیم جونــگ اون، رهبر کرهشــمالی، به او به دلیل انتخاب مجددش بهعنوان دبیرکل حزب بعث ســوریه تشکر کرد. در همین حال، بشار اسد در ســخنرانی تأکید کرد: اگر در دو ســال ســوریه را آزاد نکنم اســتعفا میدهــم اما من صد درصد اطمینان دارم ســوریه از دســت تروریسم رهایی خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.