بازگشت دست پُر فرمانده ارتش لبنان از آمریکا

Shargh - - جهان -

به گفته هیئت همــراه فرمانده ارتش لبنان در سفرش به واشــنگتن استقبال خوبی از این هیئت از سوی مســئولان دولت آمریکا انجام و قرار شد ســاحهای ویژهای از جمله جنگندههای «ای 29 سوپرتوکانو» در این تابستان به ارتش لبنان تحویل داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.