دیوارسازی اسرائیل در مرزهایش با لبنان

Shargh - - جهان -

سایت یک روزنامه عبریزبان اعام کرد ارتش اسرائیل بهزودی دیواری امنیتی در طول مرزهای خود بــا لبنان ایجاد خواهد کرد. این دیوار شــبیه دیواری خواهد بود که در طول مرز با مصر ساخته شــد و هــدف از آن ممانعت از هرگونــه نفوذ به اراضی اشغالی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.