پیروزی حزب مرکل در انتخابات محلی

Shargh - - جهان -

حزب محافظهکار «آنــگا مرکل»، صدراعظم آلمان، توانست در انتخابات محلی پارلمان ایالتی اشلسویگ-هولشتاین واقع در شمال آلمان، رقبای سوســیالدموکرات خودشان را شکست دهد. این پیروزی چشمانداز شفافتری را برای پیروزی آتی مرکل در انتخابات پارلمانی سپتامبر ترسیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.