احداث پایگاه نظامی ترکیه در قطر

Shargh - - جهان -

در پی جلسه کمیســیون امور خارجی پارلمان ترکیه یکی از مقامهای ارشد اعام کرد یک پایگاه ارتش ترکیــه در دوحه قطر ایجاد خواهد شــد و ژنرالهای قطری و ترکیهای هدایت آن را برعهده خواهند داشــت. بــه گفته این مقــام، بین 500 تا ۶00 نیرو مســتقر خواهند شد و جلسه هماهنگی دیگری در 19 آوریل برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.