آغاز رزمایش «توفان بهاری» ناتو

Shargh - - جهان -

رئیس ســتاد مشــترک ارتش اســتونی گفت: رزمایشهای گســترده ناتو با عنوان «توفان بهاری 201۷» در استونی آغاز شده است. این پانزدهمین باری اســت که چنین رزمایشــی با حضور 9 هزار ســرباز در اســتونی برگزار میشــود و کشورهای شریک و متحدان در آن حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.