پنج قاره

Shargh - - حوادث -

متلاشیشدن باند قاچاق برده جنسی بانکوکپست:

پلیــس تایلند یک رابط باند قاچاق دختــران تایلندی بــرای سوءاســتفاده جنســی در بحرین در حاشــیه خلیجفارس را دستگیر کرد. رابط دستگیرشده زنی 37ساله تایلندی است که با اغفال و فریــب دختران این کشــور آنها را بــه بهانه کار به کشــور بحرین میفرســتاد تا مورد سوءاستفاده قرار گیرند. پلیس مهاجرت تایلنــد اعلام کرد این زن روز جمعه براســاس حکمی به اتهــام تبانی در قاچاق انســان و خرید زنان برای تنفروشــی در بحرین پس از ورود به فرودگاه این کشور دستگیر شد. رسانههای تایلند اعلام کردند ســه قربانی این قاچاق انسان در بحرین موفق به فرار از دســت قاچاقچیان و رساندن خــود بــه سفارتشــان در منامه بــرای گرفتن کمک شــدند. هماکنون 126 تایلندی در زندانهای بحرین به ســر میبرند که اکثر آنها به جرم اقامت غیرمجاز به زندان محکوم شــدهاند. دولت بحریــن نیز برای پیشــگیری از قاچاق انســان صدور روادیــد را برای تایلندیها ســختتر کرده است. مرگ مشکوک اخیر دو زن تایلنــدی در بحرین به نگرانی رو به رشــد در مورد قاچاق انســان در این کشــور جنوب شرق آسیا منجر شد و در نتیجه ســفر اتباع تایلند به این کشور عربی با اقدامات سختگیرانهتری مواجه شده است.

مرگ 18 معدنچی در چین

شــینهوا: بر اثر نشــت گاز در معدن زغالســنگ «جین لین چیائو» در اســتان «خونان» در مرکز چین تاکنون 18 معدنچی جان خود را از دســت دادهاند. ایــن حادثه دلخراش روز یکشــنبه زمانی رخ داد که سرتاســر معدن را نوعی گاز مســموم پــر کرده بود. هنــگام وقوع ایــن حادثه 55 معدنچــی در معدن مشــغول به کار بودند که غیر از کشتهشــدگان، سایر معدنچیان بلافاصله به وسیله مأموران امدادونجات به بیرون از معدن منتقل شدند. براساس این گزارش، مأموران پلیس تمامی کســانی را کــه در این معدن مسئولیت داشتند دستگیر کردند و بازرسیها از آنها آغاز شده است.

شینهوا مینویسد: گازی که در معدن نشت کرده درواقــع گاز خطرناکی بود که بیشــتر معدنچیان به دلیل خفگی ناشی از آن جان خود را از دست دادند و مأموران پلیــس به دنبال این هســتند که چگونه این گاز مســموم بــه داخل معدن راه یافته اســت. وقوع حوادث در معادن چیــن به دلیل عدم رعایت اســتانداردهای لازم از ســوی پیمانــکاران به امری عادی مبدل شــده است. آخرین حادثه پیشآمده در این کشــور مربوط به دو ماه پیش اســت که در یکی از معادن زغالســنگ این کشور در اســتان «هیلون جیانگ» به دلیل پارهشــدن سیم بکسل بالابر داخل معدن به دلیل اتصال سیمهای برق 17 نفر جان خود را از دست دادند. کشــور چین بزرگترین تولیدکننده زغالســنگ در جهان اســت که حوادث زیادی را در سالهای اخیر در معادن خود تجربه کرده است. این کشــور همچنین در ماههای آذر و دی ســال گذشته نیز در منطقه مغولســتان داخلی، شاهد وقوع چنین حوادثــی بود که انفجــار گاز و ریزش بخشهایی از دو معدن در منطقه «یونگ چوآن لایســو» در جنوب غرب این کشــور، 82 نفر را به کام مرگ کشاند. چین به دلیــل پایینبــودن ضریب ایمنــی در معادن که معمولا از سوی کارفرمایان نادیده گرفته میشود به داشتن خطرناکترین معادن در دنیا مشهور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.