باند بینالمللی قاچاق مواد مخدر در شرق کرمان منهدم شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

ضیاءالدینی، دادستان عمومی و انقلاب شهرســتان بــم، از انهــدام یک بانــد بینالمللی قاچــاق مواد مخدر در شــرق اســتان کرمان خبر داد و گفت: حــوزه فعالیت اعضــای این باند در سه کشور پاکستان، افغانستان و ایران بوده است. وی اظهار کرد: با یکســری اقدامات اطلاعاتی دقیق و فشــرده باند مذکور شامگاه گذشــته در سه نقطه مختلف و به صورت هماهنگ و منسجم مورد ضربه مأموران اداره اطلاعات شهرستان بم قرار گرفت. این مقــام قضائی اعلام کرد: در این عملیات ســه نفر از ســرکردگان این باند بینالمللی به وســیله سربازان گمنام امام زمان )عج( دســتگیر شــدند و همچنین 800 کیلوگــرم مــواد مخدر از نوع تریــاک به همراه ســه دستگاه خودروی ســواری از قاچاقچیان کشف و ضبط شــده اســت. وی با اشــاره به اینکه هر سه متهم با قرار بازداشــت موقت روانه زندان شدهاند، افزود: اســتان کرمان به دلیــل موقعیت جغرافیایی و همجــواری با اســتانهای هممرز با کشــورهای افغانستان و پاکســتان، محل ترانزیت مواد مخدر به سایر استانهای کشور است و دستگاههای انتظامی و امنیتی استان کرمان همواره در خاکریز مقدم مبارزه بــا مواد مخدر بودهاند. این مقام قضائی در ادامه به نقش برجســته ســربازان گمنام امام زمان )عج( در بعد حفظ امنیت داخلی اشــاره و خاطرنشــان کرد: دســتگاههای اطلاعاتــی و امنیتــی در زمینه تأمین امنیت پایدار در شــرق اســتان کرمــان موفق عمل کردهاند. دادستان بم با اشاره به اینکه ایجاد احساس امنیــت برای مردم بســیار باارزشتــر از اصل ایجاد امنیت اســت، تصریح کرد: کشوری میتواند توسعه، عمران و پویایی داشته باشد که به جذب سرمایهگذار بیندیشــد و چنین امکانی زمانی فراهم میشــود که امنیت در یک کشور برقرار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.