بازگشایی ۹ گاوصندوق بازمانده از حادثه ساختمان پلاسکو

Shargh - - حوادث -

تســنیم: 9 گاو صنــدوق بازمانــده از حادثــه آتشســوزی ســاختمان پلاســکو، یکشــنبه 17 اردیبهشــت با حضور نماینده کســبه پلاسکو در اداره آگاهــی باز شــد. براســاس اعلام شــورای نمایندگان کســبه پلاسکو، روز یکشــنبه 9 عدد از گاوصندوقهای باقیمانده از حادثه آتشســوزی و ریزش مجتمع قدیمی پلاسکو واقع در چهارراه اســتانبول تهران که 30 دی 95 رخ داد، با حضور نماینده کسبه در اداره آگاهی باز شد.

آنطور که شــورای نمایندگان کســبه پلاسکو اعلام کرده، صاحبــان گاوصندوقهــا باید دیروز بــرای تحویلگرفتن مدارکشــان بــه اداره آگاهی مراجعه ميکردند. ساختمان قدیمی و بلندمرتبه پلاســکو واقع در چهــارراه اســتانبول تهران، 30 دی ســال 95 دچار حریق شــد و به خاطر شدت آتشســوزی، فرو ریخت. در این حادثه حدود 16 نفر از آتشنشــانان فداکار، جان خود را از دســت دادند. چندیپیش نیز شــورای نمایندگان کســبه پلاسکو، نامهای به رئیسجمهور نوشتند و از وی به خاطــر اجرائینشــدن وعدهووعیدهای دولت در حمایت از کســبه آســیبدیده انتقاد کردند و خواستار تسریع در اجرائیشدن وعدهها شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.