نزاع در جیرفت عروسی را به عزا تبدیل کرد

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

فرمانده انتظامــی جیرفت در اســتان کرمــان گفت: بر اثر نزاع در جشــن عروســی در روســتای «علیآباد ســازمان» این شهرستان یک جوان 25ســاله به قتل رســید. سرهنگ ماشاءالله ملایی افزود: ســاعت 1:30 بامداد )یکشــنبه( در روستای علیآباد ســازمان از توابع جیرفت واقع در اســتان کرمان پس از اتمام مراسم عروسی، به دلیل اختلاف قبلی بین دو جــوان نزاع درگرفت. وی ادامه داد: در این نزاع، جوانی 25ساله به نام «بهنام سنجری» بر اثر واردشدن ضربات چاقو به بدنش به قتل رسید.

وی تصریح کرد: بلافاصله بعد از وقوع قتل با حضور و اقــدام بهموقع عوامل و نیروهای پلیس محل درگیری محاصره شــد و قاتل 30ســاله به نــام )و - ر( که قصد فرار از محــل وقوع جرم را داشت، شناســایی و به همراه آلت قتاله دستگیر و بازداشت شد.

به گفته فرمانده انتظامی جیرفت این چندمین نزاع منجر به فوت در چند ماه گذشته در جیرفت است که علت وقوع آنها ناتوانی در کنترل خشم و عصبانیت لحظهای اعلام شده است.

وی افزود: کنترل خشم در مناسبات اجتماعی بایــد جــزء مهارتهای زندگی شــناخته شــده و آموزشهای لازم در این زمینه داده شــود تا شاهد این حوادث در جامعه نباشیم.

وی خاطرنشــان کرد: دســتگاههای قضائی و انتظامی برخورد با اخلالگران نظم و امنیت مردم را در اولویــت کاری خــود قرار دادهانــد. بنابراین متولیان فرهنگ و خانوادهها نیز باید در این زمینه فعالیت جدی کنند تا شاهد این حوادث نباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.