دستگیری جاعلان چکپول و اسناد دولتی در البرز

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی استان البرز اعلام کرد: چهار عضو باند جعل چکپول و اســناد و مدارک دولتی در شهرســتان فردیس این استان شناسایی و دســتگیر شدند. سردار بخشــعلی کامرانیصالح اظهــار کــرد: در پــی دریافت گزارشهــای مردمی مبنی بــر فعالیت یــک واحد خدمــات رایانهای در زمینه تکثیر و فــروش چکپولهای جعلی و جعل اســناد و مدارک دولتی در فردیس، پیگیری موضوع در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قــرار گرفت. وی افزود: مأموران با تحقیقات میدانی و مراقبت نامحســوس این مکان با هماهنگی مقام قضائی متهــم اصلی را دســتگیر و از مخفیگاه وی تعدادی اســناد و مدارک دولتی، گواهینامه، تعدادی چک، کارت معاینــه فنی، اســکناس جعلی، کارت خودرو، کارت ملی، گذرنامه، مهر و علائم دولتی و... کشــف کردند. این مقام انتظامی افزود: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهــی در تحقیقات اولیه به جرم خود مبنی بــر تکثیر و فــروش 400 فقره تراولچک و اســناد و مدارک جعلی با همدستی سه نفر دیگر اعتراف کرد. سردار کامرانیصالح درخصوص شیوه و شگرد متهمان گفت: اعضای باند در پوشش ارائه خدمات رایانهای اقدام به تکثیر 400 فقره تراولچک 500هزارریالــی و اســناد و مــدارک جعلی و پخش تراولچکهــا در بــازار و در بین مردم کــرده بودند. فرمانده انتظامی اســتان البرز افــزود: با هماهنگی دســتگاه قضائی سایر همدســتان متهم ردیف اول دســتگیر شــدند و از مخفیگاه آنان انــواع مهرهای شــرکتها و مراکز دولتی و خصوصی، اسناد رسمی جعلی و دو دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.