ادامه جستوجوی مفقودان سیل لردگان در دریاچه سد کارون 4

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری چهارمحالوبختیــاری گفــت: براســاس گزارش گروههای امدادی عملیات جستوجو برای یافتن چهار زن ناپدیدشده در سیل لردگان تا کنار دریاچه ســد کارون چهار انجام شــد که تاکنــون اثری از آنان یافت نشــده است. ســتار فرهادی تأکید کرد: گروههای امدادی مســیر روستای سیدمحمد بخش منج شهرســتان لردگان محل وقوع سیل را از صبح دیروز تا کنار دریاچه ســد کارون چهار جســتوجو کردند که به دلیل حجم گلولای ناشــی از ســیلاب، اثری از ناپدیدشــدگان وجود ندارد. وی افزود: اکنون 30 گروه امــدادی با همکاری نیروهای ســد کارون چهار و با قایق در حال جســتوجو در دریاچه ســد کارون چهار هستند.

فرهادی تصریح کــرد: بارش باران در این منطقه هنوز هــم به صورت پراکنده ادامــه دارد، اما حجم بــالای گلولای و جابهجایــی ســنگهای 20تنــی، عملیــات جســتوجو بــرای یافتن ناپدیدشــدگان را دشــوار کــرده اســت. وی یــادآور شــد: پس از بررســیهای کارشناســی میزان خســارت ناشی از بارش باران شــدید، تگرگ و جاریشــدن ســیل در نقاط مختلف این اســتان اعلام میشود. با توجه به بارندگی شــدید، تگرگ و جاریشدن سیلاب در نقاط مختلف چهارمحالوبختیاری، صد خانوار عشــایری در نقاط مختلف استان اسکان اضطراری داده شدند.

بارش شدید باران، تگرگ و جاریشدن سیل به 40 خانوار روستایی این منطقه خسارت زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.