قاتل خاموش، سال گذشته جان 210 تهرانی را گرفت

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

اداره کل پزشــکی قانونی اســتان تهران اعلام کرد 210 نفر از اســتان تهران در سال 95 بر اثر مســمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادهاند.

به گــزارش روابطعمومی اداره کل پزشــکی قانونی اســتان تهران، در 12 ماه سال گذشته، 210 نفر بر اثر مســمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دســت دادهاند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 48 درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، سال 94، مرگ 141 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن اعلام شده است. طبق این گزارش، از کل جانباختگان بر اثر مسمومیت با گاز CD در 12ماهه سال گذشته 154 نفر مرد و 56 نفر زن بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.