نامه شجریان به روحانی جعلی بود

Shargh - - هنر - نسیم قاضیزاده

روز گذشــته فضای مجازی بهخصــوص در میان گروههای مختلف موســیقی، ملهم از انتشــار نامهای منسوب به اســتاد شــجریان بود که در آن با ادبیاتی بســیار متفاوت از ادبیات ایشان به گلهگذاری از دولت یازدهــم و در نهایت تصمیم بــه انداختن رأی بهنفع ایشــان در صندوقهای روز بیســتونهم اردیبهشت پرداختــه بود؛ نامهای که به نظر میرســد با طراحی قبلی و در پــی مناظره روزهای گذشــته کاندیداهای ریاســتجمهوری و مباحــث مطرحشــده در حــوزه موسیقی نوشته شده بود.

حمیدرضــا نوربخش، مدیرعامل خانه موســیقی، گفت: «متأسفانه این کار کار دوستان احمق و دشمنان داناست وگرنه تابهحال کی اســتاد شجریان به کسی نامه نوشته است که حالا دومیاش باشد؟»

او که ســالها از محضر استادی شجریان در زمینه آواز و ردیف استفاده کرده است، ادامه داد: «متأسفانه اینها حرفهایی اســت که با مقاصدی کاملا مشخص از ســوی افراد و گروهها طراحی میشــود. خیلی هم راحت در فضای مجازی به صورت رایگان و بیدردسر به نام هرکســی که بخواهند منتشــر میشود و تا فرد بیاید و ثابت کند که این نوشته یا نامه از سوی او نبوده اســت، میلیونها نفر آن را خواندهانــد. نرمافزارهایی همچــون تلگرام و امثالهم، تریبونــی مجانیاند برای همیــن افراد و مقاصــد. بههرروی مــن معتقدم این اتفاقات کاملا با طراحی قبلی صورت گرفته است».

از سویی دیگر مجید درخشانی، آهنگساز و نوازنده که در ســالهای گذشــته بارها با شــجریان همکاری داشــته و از جمله آثار مشــترک ایــن دو میتوان به آلبوم «در خیال» اشــاره کرد، روز گذشــته با دلخوری از شرایط بهوجودآمده در زمینه ممنوعالفعالیتشدن شــجریان در ســالهای دولت احمدینژاد با ایلنا به گفتوگــو نشســت. او در فرازهایی از ایــن گفتوگو گفته اســت: «بیشــتر از هشت سال اســت که استاد محمدرضا شــجریان در ایران ممنوعالکار است؛ البته در این مدت آلبومهای ایشــان در ایران منتشــر شــده منتها ممنوعالکنسرت شــدهاند. از نظر من شاید رفع این ممنوعیت در شرایط کنونی که ایشان بیمار هستند تأثیر خاصی نداشــته باشــد، اما این رفــع ممنوعیت اجــرای صحنــهای زمانــی ارزش داشــته و دارد که ایشــان امکان اجرای کنسرت داشــته باشند. متأسفم که باید بگویم اســتاد شــجریان در این ســالها واقعا با مظلومیت روبهرو بودهاند. این دوره بســیار سختی برای اســتاد شــجریان محسوب میشــود چون هم مســئله بیماریشــان به وجود آمده و هم از این نظر که نتوانستهاند در هشــت سال اخیر برای مردم ایران اجرائی در داخل کشــور داشته باشــند، حائز اهمیت اســت. بههرحال اســتاد شــجریان در کنســرتهای داخل کشــور انرژی بســیار زیــادی از مــردم مهربان کشــورمان میگرفتند و متأسفانه این انرژی بهواسطه ممنوعالاجراشــدن، از ایشان دریغ شــده است. از این بابت من هم مانند بســیاری از مردم کشــورمان متأثر هستم. استاد شجریان سالهایسال آنقدر آثار خوب اجرا کردهاند که هرگز از ذهن مردم ایران پاک نخواهند شد .»

انتشــار این نامه جعلی که به اعتقاد کارشناسان از طرحی قبلی و هدفدار علیه جناح حامی دولت خبر میدهد، به نظر میرســد که تحتتأثیر صحبتهای محمدباقر قالیباف در آخرین مناظره تلویزیونیاش در زمینه موسیقی باشد. او در این مناظره از حمایت خانه موسیقی و هنرمندان این حوزه سخن گفت درحالیکه بلافاصلــه بعد از صحبتهای او، خانه موســیقی در بیانیهای به صورت رســمی اعلام کرد که تنها ســالی معادل صدمیلیون تومان از ســوی شــهرداری تهران به این خانه کمک میشــود. ضمن اینکه در دوره این نامزد ریاستجمهوری بود که با دستور شهاب مرادی، رئیس ســازمان فرهنگــی - هنری شــهرداری، تمام کلاسهای موسیقی در فرهنگســراها تعطیل شدند و همچنان بعد از پیگیریهای چندینوچندساله خانه موسیقی، به حالت نیمهتعطیل درآمدهاند. در روزهای گذشــته، حمید شــاهآبادی، معاون هنری وزیر ارشاد دولت گذشته، در گفتوگویی از عملکرد موسیقی در دولت گذشته دفاع کرد و فعالیتهای موسیقی دولت احمدینژاد را از حیث کمیت و کیفیت با دوره روحانی قابل مقایســه ندانســت، حال آنکه آمار منتشرشده از سوی دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چند روز گذشته با صحبتهای شاهآبادی مغایرت دارد و خبر از رشــد چندینوچنددرصدی فعالیتهای موسیقی با شاخصهایی چون انتشار آلبوم، تکآهنگ و... میدهد.

آخریــن نکتــه اینکه، جــدای از تمامی حواشــی پیشآمــده در زمینه انتشــار نامه جعلــی، صبح روز گذشــته، عکسهای جدیدی از استاد در حال باغبانی در صفحه اینســتاگرام همایون شجریان منتشر شد که نشان از بهبود حال عمومی استاد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.