نامزدها نمیدانند برای هنر چه کردهاند

Shargh - - هنر - حسین هاشمپور

وقتی آقــای قالیبــاف در مناظــره دوم به آقای روحانی خیلی کلی گفت در شهرداری برای هنر کارها کردیم، رئیسجمهور هم کلیتر گفت ما هم؛ و فقط یادش آمد از فعالشــدن ارکسترهای موسیقی یادی کنــد؛ پیدا بود هیچیک از آقایان دقیقا نمیدانســتند بــرای هنر چــه کردهاند؛ درحالیکــه جامعه هنری انتظاراتش بسیار بیش از عملکردهاست اما موضوع بحث این نوشــتار این اســت که کاندیداهای محترم حتی حســاب معدود کارهایی را کــه برای فرهنگ و هنر کردهاند هم نداشــتند؛ حتــی به خود زحمت نداده بودند آماری در جیب بغلشان بگذارند تا عیار هنردوستیشان را به رخ رقیب بکشند و هر دو طرف ترجیح دادند مثل برق و باد از این موضوع بگذرند.

شــاید توقع گزافی اســت کــه از رئیسجمهور، معاوناولش یا حتی شــهردار تهــران بخواهید آمار عملکرد خود در عرصه هنر را از بر باشــند، اما وقتی در یک رقابت داغ انتخاباتی برای مناظرهای با عنوان سیاســی- فرهنگی آمده باشند، جز این مگر انتظاری از آنها میرود؟ وقتی بدون آمار دستاوردهای هنری به مناظرهای فرهنگی میآیند، معنایش این است که برای این عرصه چنــان که باید ارزش و منزلتی قائل نیســتند یا اینکه سبد رأی هنرمندان را آنقدرها مهم تلقی نمیکنند که برایش آمار بدهند.

یک- آقــای رئیسجمهور روحانی به دلیل اینکه نخستین نامزدی بود که به هنر اشاره و اعتراض کرد: «از پخش دعای ربنا یــک هنرمند ابا میکنیم» نمره بالایــی به خود اختصاص داد اما وقتی از نامبردن از استاد شجریان امتناع کرد، نشان داد نسبت به چهار ســال قبل در عرصه هنر عقب نشســته است؛ او در ادامه فقط به آشــتیدادن جامعه هنری با دولت و دایرکردن ارکســتر سمفونیک و ارکســتر ملی اشاره کرد و پیدا بود دســتاوردهای تجسمی، رونق دوباره ســالنهای ســینما، اجراهای پرشــمار تئاتر، بهبود شــرایط ممیزی کتاب و... را به خاطر ندارد، او حتی برای توســعه هنر و جبران مافــات، برنامهای ارائه نداد، انگار نه انگار نفس مناظره برای همینهاست.

دو- آقای اســحاق جهانگیری اما به دلیل طرح چندباره مســائل فرهنگ و هنر در مناظره دوم، گوی ســبقت را از رقبــا در این زمینه ربــود؛ او با نامبردن از آقای اصغــر فرهادی آغاز کرد کــه از یک فرد به یک نهــاد ارتقا یافته و با تمــام محدودیتها پرچم ایران را بالا نگه داشــته اســت. او گفت که با قدرت فرهنگی قادریم خیلی از مسائل بینالمللی و داخلی را حــل و فصل کنیم و درعینحال خواســتار آزادی عمل هنرمندان شــد و ســپس به مبحث پرماجرای لغو کنسرتها اشــارتی کرد و گفت: «بههیچوجه از هیچکس پذیرفته نیســت که هنرمندی تمام مراحل قانونی خود را طی و برای اجرای کنسرتی اقدام کند، اما مقامی بتواند مانع کار او شــود». اما او نیز آماری به همراه نداشــت و عجیب آنکه نگفت چرا دولت نتوانســت جلوی دلواپســان از جامعه هنری دفاع کنــد و حتی وعدهای هم نداد که در دولت بعد برای اعتباریافتن مجوزهای دولت چه خواهند کرد!

ســه- آقــای قالیبــاف اما بــا جملــه اعتراضی درخصوص نحــوه انتخاب دو وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی ســخنانش را آغاز کرد و گفت: «اولین تکریم اهالی فرهنــگ واگذاری امور فرهنگی به خودشــان است نه اینکه کسی را به کار بگیریم که نه فرهنگیان را میشناســد و نــه فرهنگیان او را میشناســند ». او حواســش نبود جامعه هنری میپرسد چرا ایشان در چند سال اخیر در سازمان فرهنگی -هنری شهرداری تهران که بودجهای درخورملاحظه هم دارد، رؤسایی را منصوب میکند که کمترین نســبت را با فرهنگ و هنر دارند. اول اردیبهشــت 94 در همین ستون با تیتر: «ریاســتهای 21ماهه» در همین باره نوشتهام. آقای قالیبــاف که در ایــن مناظره مدعی شــد باید بگوییم در هنــر چه کردیــم هم هیچ آماری همراه نداشــت و تنها گفت «به خانه موســیقی تهــران )!( کمک و چندین هــزار صندلی ســینما اضافــه کردیم». حال آنکه او میتوانســت به سمپوزیومها و دوسالانههای مجسمهســازی، برنامــه بهارســتان، نگارخانهای به وســعت شــهر، تأســیس خانه موزهها، پردیس تئاتر تهران و صبا و... اشاره کند که نکرد.

چهار- آقای میرســلیم که جامعه هنری خاطرات خوبی از دوران وزارتــش ندارند هم با خواندن متنی و مصادرهکردن یک فیلــم و یک کتاب علیه دولت، همه خاطــرات ســالهای 72 تا خــرداد 76 خورشــیدی را بازســازی کرد؛ او که بعد از چهار ســال وزارت فرهنگ، کمتریــن ارتبــاط را با جامعه هنر داشــته، مقصر همه بلایایــی را که بر شــخصیتهای فیلــم «ابدویکروز» میرود، دولت چهارســاله روحانی خواند تا هم صدای ســعید روستایی )کارگردان فیلم( را درآورد و هم نشان دهد راست میگویند او چهرهای صنعتی است تا هنری.

پنج- آقایان رئیسی و هاشمیطبا هم در حد زنگ انشا از اهمیت فرهنگ و هنر گفتند و خلاص.

شــش- با چنین پازلی اهالــی فرهنگ و هنر پای صندوقهای رأی میروند؛ معترض، حتی خســته از برآوردهنشــدن مطالبات اما میروند و رأی میدهند؛ اعلام حمایتهای شفافشــان که هر روز رســانهای میشــود و پایانی است بر رودربایســتیهای ایرانی، این را میگوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.