شب طلايی موسیقی فیلم در نیاوران

Shargh - - هنر -

کنسرت موسیقی کریستف رضاعی با عنوان «صدا و تصویر» در روزهای 16 و 17 اردیبهشت در فرهنگسرای نیاوران برگزار شــد کــه مورد اســتقبال مخاطبان قرار گرفــت و تمام بلیتها چند روز پیــش از اجرا به پایان رسید. کریســتف رضاعی که بهتازگی بهخاطر موسیقی فیلم «نگار» از جشــنواره سیوپنجم فیلم فجر سیمرغ بلورین دریافت کرد، در کارنامهاش ســاخت موســیقی فیلمهایــی همچون «کنعان»، «ماهــی و گربه» و «در دنیای تو ساعت چند است؟» را دارد و همچنین جوایز داخلی و خارجی معتبری را گرفته است.

قطعاتــی که بــرای این اجرا انتخاب شــده بودند نزدیک به کنســرت ســال گذشــته در هفته موسیقی تلفیقــی تهــران بودند و درواقــع این رپرتــوار برای دومینبــار روی صحنــه رفت. گروهی کــه رضاعی برای اجرای آثارش انتخاب کرد شامل موسیقیدانان جــوان و توانمندی مانند بردیا کیارس در کنار نوازنده جوانــی همچون پریناز حیدرینژاد با 17 ســال ســن بود. همچنین یکــی از مهمترین ویژگیهای گروهش حضــور پررنگ بانــوانِ نوازنده بــود. در این اجرا هم پریسا پیرزاده، لعیا اعتمادی، سایوری شفیعی و پریناز حیدرينژاد نیمی از اعضای گروه را تشکیل میدادند که از پس اجرای قطعات بهخوبی برآمدند. همچنین امیر دارابی، مهرداد عالمی و آرمین قیطاسی از دیگر نوازندگان این گروه بودند که در اکثر ارکسترهای دیگر بهعنوان مایستر ساز خود ظاهر میشوند. این کنسرت را «ســازباز» و نشــر «میم» با حمایت لــورآل پاریس برگزار کردند کــه وظیفه صدابرداری آن برعهده رضا عســگرزاده و نــور و طراحی صحنه برعهده حســام نورانی بود. نکته قابل توجه دیگر، حضور قباد شــیوا و عینــک معروفش )امضای خاصــش در طراحی( بهعنوان طراح پوستر است. همچنین قابل ذکر است هنرمندان زیادی به تماشای این کنسرت نشستند که از جمله آنها میتوان به: حســین علیزاده، پرویز تناولی، قباد شــیوا، فرزانه طاهری، گلی امامــی، دارا داریی، علی بوســتان، حامد بهداد، امیــر آقایی، صابر ابر و... اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.