فرهنگ و مناظره

Shargh - - هنر - علی فرامرزی

دو هفتــه قبل وقتــی در یادداشــتی بــا عنوان )هنرمنــدان و انتخابات( به این موضوع پرداختم که انتخابات عرصه فراهمی است تا هنرمندان و اصحاب فرهنگ بتوانند خواســتههای صنفی خود را مطرح کنند و این قشــر به دلیل موقعیتشــان در جامعه و محبوبیتشــان در بین مردم در بهصحنهکشــیدن اقشار مختلف تأثیرگذارند و ازهمینروی میتوانند در بهکرسینشــاندن مطالبات برحقشان و مطرحکردن بحــث فرهنگ و هنر در یک فضــای همهگیر حضور خود را نشان دهند، از سوی کسانی با بدبینی نگریسته شد. در آن زمان مطرحکردن چنین بحثی شاید قدری خوشــبینانه و بهدور از واقعیت دیده میشد و حتی تعدادی از همــکاران در تماسهایی این عقیده را با صراحت مطــرح کردند. پس از برگــزاری اولین دور مناظرههــا و غیبت بحث فرهنگ و هنر در آن غربت موضوع فرهنگ یأس و ســرخوردگیای را بهویژه در بین قشر فرهنگی جامعه ایجاد کرد و همین احساس و برداشــت یادداشــتها و اعتراضاتی را در فضای رســانهای از ســوی این لایه اجتماعی دامن زد و من نیز در نوشــتهای با عنوان )جایگاه فرهنگ و هنر در مناظرههای کاندیداها( در هفته گذشــته، دراینباره مطالبی را نوشتم. خوشــبختانه در دومین مناظره از دو موضوع در نظر گرفتهشده که باید کاندیداها به آن میپرداختند، یکی بحث فرهنگ و هنر و برنامههای هریک از کاندیداها دراینباره بود؛ تاآنجاکه به خاطر دارم این باید اولینبار باشــد کــه موضوع فرهنگ و هنر بهعنوان بحثی مستقل در مناظرههای انتخابات ریاســتجمهوری طرح شــده اســت، صرفنظر از نحوه پیشــرفت صحبتها و نظریــات کاندیداها در ایــن زمینه، اختصاصپیداکــردن موضوع فرهنگ در چنین آوردگاهی نشــان داد که تا چــه حد جایگاه و پایــگاه هنــر و فرهنــگ در صحنه اجتماعــی و نزد تصمیمگیرندگان کشور تغییر یافته و تا کجا میتواند کاربرد داشــته باشــد و چنین گلوگاههایی تا چه حد فرصت غنیمتی اســت برای بالاکشــیدن جایگاه این مهمترین دستاورد بشری. بیشــک پیگیری مطالب گفتهشــده و قولهای دادهشده باید پس از انتخابات از اولویتهای پیگیری نهادها و تشکلهای مردمی و صنفی جامعه فرهنگی باشد. اینکه موضوع فرهنگ و هنر تا این حد توانســته اهمیت خــود را بازگو کند و حتی توجــه تصمیمگیرندگان سیاســی را به خود معطــوف دارد، امری طبیعی اســت؛ زیرا در جهانی که به خاطر رشــد وسایل اطلاعرســانی و چرخش اطلاعاتی کــه بهتدریج فرهنگ و هنر را به اولین نیاز جوامع تبدیل کرده و در هر دو بعد توسعه درونزا و دیپلماســی فرامرزی به یکی از مهمترین شاخصهها تبدیل شده و بههمیندلیل است که هنرمند معاصر درحالیکه دستی بر اینترنت دارد و از این طریق خود را به جهان متصل کرده اســت و با دســتی دیگر به خلق اثر هنری میپردازد، دیگر نمیتواند نســبت به امری مانند انتخابات منفعل باشد و جهانش را صرفا در کنج تنهایی خود جستوجو کند؛ چراکه جهان با همه کنشها و واکنشهایش در کنار او حضور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.