بزرگترین مجموعه سینمایی غرب تهران افتتاح میشود

Shargh - - هنر -

شــرق:

بزرگترین مجموعه ســینمایی غرب تهران بــا ظرفیت هزارو 400 صندلــی آغاز به کار میکند. مجموعه ســینمایی مگامال اکباتان با ظرفیت هــزارو 400 صندلی، عصر جمعه بــا نمایش فیلم «نهنگ عنبــر 2»، به کارگردانی ســامان مقــدم افتتاح میشــود. به گزارش روابطعمومی مجموعه ســینمایی اکباتان، این مجموعه ســینمایی با 10 ســالن از سوی شرکت نمایشــگران پرده نقرهای آماده بهرهبرداری شــده و با آغاز به کار آن، هــزارو 400 صندلی به ظرفیت ســالنهای سینمایی افزوده میشود. این مجموعه دارای 10 سالن سینمایی است که بزرگترین ســالن آن 300 نفر گنجایش دارد. همچنین با افتتاح این مجموعه سینمایی، برای نخستینبار سالن سهبُعدی صدا در کشور نیز کار خود را آغاز میکند. تعبیه لژ خانوادگی در سالنهای این مجموعه، طراحی تجهیزات نــور و صدای منحصربهفرد و اســتفاده از بالاترین کیفیت و استاندارد نور و صدا از جمله ویژگیهای این مجموعه است. مجموعه ســینمایی اکباتــان بهعنوان بزرگترین مجموعه ســینمایی غرب تهران ساعت 20 جمعه، 22 اردیبهشت، آغاز به کار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.