40 هنرمند در نمایشگاه «رویکردها و گرایشها»

Shargh - - هنر -

شرق: مؤسسه فرهنگ و هنر ماندگار، نمایشگاه «رویکردها و گرایشها در هنــر معاصر ایران» را عصر پنجشــنبه، بیســتویکم اردیبهشــت در گالــری پردیس ملت برگــزار میکنــد. در این نمایشــگاه، آثار 40 هنرمنــد جوان و نســل میانی که هر یک از زاویــهای مختص به خود در هنر معاصر ایــران نقشآفرینی میکنند ارائه خواهد شــد. در این نمایشگاه آثار پویا آریانپور، نسیم ابوالقاسم، شهریار احمدی، مسعود اخوانجم، مریم اشکانیان، امیرحسین بیانی، مجتبی تاجیک، مونا پاد، مهدیه پازوکی، مرتضی پورحســینی، آرمیــن پورفهیمی، بهناز جلالی، وحید چمانی، شــیما خشخاشــی، سلمان خوشــرو، فرناز ربیعیجاه، آزاده رزاقدوست، روشنا رســتمی، حامد رشتیان، لیلی رشیدی، بابک روشــنینژاد، کامبیز صبری، نســترن صفایی، طاهــره صمدیطاری، قدرتالله عاقلی، کیوان عســگری، ســمیرا علیخانزاده، زهرا قیاســی، بهنام کامرانی، کورش گلناری، یسری مجتهدی، احمد مرشدلو، مانلی منوچهری، نزار موســوینیا، نگار نادریپور، بنفشه همتی، بیتا وکیلی، لیلا ویسمه، الهه یزدانیان و محمدرضا یزدی روی دیوار میروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.