«توفان» مازیار سیدی در راه است

Shargh - - هنر -

شــرق:

مازیــار ســیدی، کارگــردان «مرســولات پترزبورگ» و بازیگر «آشــپزخانه» از 28 اردیبهشــت نمایــش «توفــان» شکســپیر را در تالار خورشــیدی دانشــگاه هنر روی صحنه میبــرد. دراماتورژی این اثر را فرهاد امینی برعهده دارد، اســماعیل شــفیعی استاد مشــاور این پروژه و رضا سرور نیز استاد مشاور دراماتــورژی ایــن اثر اســت. در ایــن نمایش که یک پروژه اســتاد- شــاگردی اســت، بازیگران آن عمدتا از دانشــجویان تئاتر دانشــگاههای هنر سراسر ایران هســتند. پیشفروش «توفان» که تــا نیمه خرداد هر شــب ســاعت 19:30 روی صحنه میرود، در سایت تیوال آغاز شــده و در خلاصه آن آمد است: «پراسپرو برای آموختن دانش جادویی و علوم جدیده شهریاری را به برادرش آنتونیو ســپرد و بــرادرش به او خیانت کرد. با همراهی شاه ناپل توطئهای ساختند تا پراسپرو را از تمام حقوق بهعنــوان دوک میلان محروم کنند. نمیتوانستند پراسپرو را بکشــند پس بههمراه دختر سهســالهاش به دریا ســپردند. پراسپرو و دخترش به جزیرهای متروک رســیدند و نجات یافتند. پراسپرو در همانجا به آزمودن و آموختن پرداخت تا از چرخش روزگار همان دریا دشمنانش را یکجا به جزیره آورد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.