مردمان مرشدلو در گالری هما

Shargh - - هنر -

شرق: احمد مرشدلو، نماینده جریان مشخصی از نقاشی معاصر ایران است. مردم حاشیه و زنان و مردان معمولی موضوع اصلی آثار اوســت. این هنرمند انفعال را ایده محوری کارهایش میداند و معتقد است انسان بدون کنش، تفاوت چندانی بــا طبیعت بیجــان نــدارد و او در پــی نمایش چنین واقعیتی اســت. قرار است اولین کتاب آثار این هنرمنــد بههمراه گفتوگوی شــهروز نظری با احمد مرشــدلو با عنوان «چشم سر» در افتتاح نمایشــگاه اخیرش در گالری هما رونمایی شــود. طراحی و خلق کتاب را استودیو 009821 و ایمان صفایی برعهده داشــته و پروژه ســاخت کتاب را هویار اسدیان انجام داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.