دسترسی آزاد به فضای مجازی جزء حقوق شهروندی است

Shargh - - آیتی -

محمود واعظی تأکید دارد دولت دسترســی آزاد به فضای مجازی را از جمله حقوق شــهروندی میداند و برهمیناساس با جدیت ایستاده تا هیچ دستگاهی نتواند برای دسترســی مردم به فضای مجازی مشکلتراشــی کنــد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعــات از تلاش دولت برای جلوگیــری از قطع اینترنت در ایــام انتخابات خبر داد. او افزود : «از ســوی دیگر در ابتدای کار نگاهی بسیار تنگنظرانه به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی وجود داشت. به این معنا که بسیاری بدون آنکه وضعیت این حوزه در دنیا را مطالعه کرده و از سهم آن در تولید ناخالص ملی اطلاع داشــته باشند، بدون آنکه از تأثیر این حوزه در توســعه کسبوکارهای الکترونیک و اشــتغال یا ارتقای دانش بدانند، بدون آنکه بدانند این عرصه چه تأثیری در بهرهوری و مبارزه با فســاد و جعل و تبعیض دارد، نســبت بــه آن موضعگیری میکردند.» او ادامــه داد: «به همین دلیل در دولت گذشــته نهتنها بــرای این بخش بودجــهای اختصاص داده نمیشــد، بلکه حتی در ماههای پایانی دولت پا را از این مرحله نیز فراتر گذاشته و تصمیم به ادغام این وزارتخانه با وزارت راه و شهرســازی داشــتند؛ تا جایی که حتی در دورهای وزیــر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عزل شــده و برای مدتی وزیر راه و شهرسازی سرپرســت وزارت ارتباطات شــد ». واعظی افزود : «این اتفاقــات در حالی رخ داد که خوشــبختانه کارشناسانی که در وزارت ارتباطات حضور داشــتند اهل تحقیق بوده و فضای مجازی را در ایران و دنیا شــناخته و نقش آن را میدانستند. به همین دلیل این مطالب را به نمایندگان مجلس و دفتر مقام معظم رهبری منتقل کردند و با حمایت دفتر رهبری و مجلس برخــلاف تمایل دولت قبل این وزارتخانه ادغام نشــد.» او بیان کرد: «از ســوی دیگر چشــمانداز ۲۰ساله گویای آن بــود که بایــد در بخش فناوری جزء کشــورهای اول منطقه باشیم، اما در ســالهای گذشته کشورهای دیگر با ســرعت در این حوزه سرمایهگذاری و رشد کرده بودند و ما در این عرصه وضعیت خوبی نداشــتیم». او ادامه داد: «پــس از طرح این موضوع با ریاســتجمهوری با شناختی که ایشان از فضای بینالملل داشتند و اعتمادی که به کار کارشناســی نزدشان وجود داشت، دیدگاههای ما پذیرفته شده و این موضوع در اولویتهای دولت قرار گرفته و دســت ما باز گذاشته شــد و حمایتهای کافی نیز به عمل آمد تا در این بخش سیاستهای توسعهای طراحــی و پیگیری شــود». وزیــر ارتباطــات و فناوری اطلاعات در بخش دیگر از صحبتهای خود به مسئله ســرمایهگذاری در این حوزه پرداخت و افزود: «از سوی دیگر اعتمادسازی نســبت به بخش خصوصی صورت گرفت و در پروانههای صادرشده در این بخش تغییراتی قابــل توجه صورت گرفــت و به این ترتیب بســیاری از ســرمایههایي که در بانکها نگهداری میشــد وارد این حوزه شده و ما به سمت هلدینگهای ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش رفتیم ». او بیان کرد : «در سهسالونیم اول دولت یازدهم ما توانســتیم ظرفیت شبکه انتقال کشور را که در ۴۰ تا 5۰ ســال گذشته فقط به 9۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده بود به ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه تبدیل کنیم که این عدد رشــد ۱۱برابری را به همراه داشت ». به گفته او در حوزه شــبکه پهنباند داخلــی از ابتدای کار تا آغاز دولت یازدهم فقط ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه ظرفیت ایجاد شده بود که در این حوزه هم به حدود ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه رسید و به نوعی شاهد رشد ۱5درصدی هستیم. از سوی دیگر در حوزه تعداد کاربران اینترنت هم رشدی قابل توجه چه از نظر سرعت و چه از نظر تعداد صورت گرفــت و به این ترتیب تعداد کاربــران اینترنت از حدود چهار تا پنج میلیون نفر اکنون به بیش از 5۰ میلیون نفر رسیده و رشــدی ۱۰برابری داشته است. او گفت: «نکته دیگر بحث دسترســی روســتاها به اینترنت پرســرعت اســت که در ابتدای دولت یازدهم هیچ روستایی به این موضوع دسترســی نداشت، اما اکنون ۲۷ هزار روستا به اینترنت پرســرعت مجهز شــدهاند». واعظی ادامه داد: «در این ســالها خدمات نسل سه تلفن همراه که در آن زمان فقط در چهار شهر قابل دسترسی بود این روزها در بیش از 95۰ شهر در ایران ارائه میشود و در حوزه نسل چهار نیز اکنون ۷۴۲ شهر دسترسی به این خدمات دارند، درحالیکه در ابتدای دولت هیچکدام از شهرهای کشور به خدمات نسل چهار دسترسی نداشتهاند .»

او همچنیــن درباره اجرای دولت الکترونیکی گفت: «تــا آغاز دولــت یازدهــم در این حوزه فقــط ۱۱ درصد پیشرفت ایجاد شده بود، اما اکنون این طرح به پیشرفت صددرصــدی رســیده و تمــام زیرســاختهای مربوط به آن آماده شــده اســت. البته لازم اســت در این حوزه دســتگاههای مختلف نیز اقدام به انتشار اطلاعات خود کنند که تاکنون فقط ۳5 درصد دســتگاهها در این حوزه ورود کردهانــد که قطعا انتظار مــا بهمراتب بیش از این بوده و تلاش داریم پس از پایان هیاهوهای انتخابات فاز اول این پروژه را بهرهبرداری کنیم.»

در بخش دیگری از صحبتهای واعظی که به فضای مجازی اختصاص داشت بیان کرد : «تلاشهای متعددی در حــوزه صیانت از این فضا داشــتهایم اما به طور کلی رویکرد ما آن اســت که این فضا فرصــت و تهدید را به طور توأمان دارد و ممکن اســت در آن آلودگیهایی نیز وجود داشته یا دشمنان بتوانند از نظر امنیتی خدشهای وارد کنند. البته ما برای این موضوعات اقدامات متعددی صورت دادهایم و یکی از اولویتهای اصلی ما مربوط به این مسئله میشــد، چراکه بهعنوان یک مسلمان و یک پدر حس میکنیم که تمام جوانان این مرز و بوم فرزندان ما هســتند. بر همین اساس هر ســال برای این موضوع بودجهای در نظر گرفته شده و طرحهایی مانند فیلترینگ هوشــمند و همــکاری با دســتگاههای امنیتی مختلف در دســتور کار ما قرار گرفته اســت ». وی ادامه داد : «در نظــر بگیرید که اگر فضــای مجازی نبــود در انتخابات ریاســتجمهوری کاندیداها میبایست چه اندازه هزینه میکردند؟ از سوی دیگر با ایجاد این فضا افراد مختلف با نگارش نظرات خود در فضای مجازی نقش خود را ایفا میکنند و دیگر مانند گذشته کار به درگیریهای خیابانی کشیده نمیشــود و اطلاعات نیز به صورت لحظهای به افراد رســیده و آنها از آنچه که در کشور میگذرد مطلع میشــوند». به گفته او، دسترســی به اینترنت و فضای مجازی از جمله حقوق شــهروندی محســوب میشود و دولتی که اصول شــهروندی را جزء اولویتهای خود قرار داده، مگر میشود مردم را از دسترسی به این موارد منع کند!؟

فیلترینگتلگرامصوتیکاردولتنبود

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به سؤالی مبنیبر فیلترینگ تلگرام صوتی بیان کرد: «مــا در این زمینه به طور صریــح اعلام کردیم که دولت با فعالیت این بخش هیچگونه مشــکلی نداشته و حتی به مدت دو روز نیز شــرایط دسترســی به تلگرام صوتــی را فراهم کرد، اما پــس از این مدت قوه قضائیه دســتور به فیلترشــدن این بخش داد». او بیان کرد: «ما همواره گفتهایم که به دلیل مســائل مالی جلو فعالیت شبکههای اجتماعی را نخواهیم گرفت. اپراتورها هم از ســالها قبل در حوزه پیامک شاهد این موضوع بودهاند که با رویکارآمدن شبکههای مجازی درآمدهای موبایل در سراسر دنیا کاهش پیدا کرده است. در حوزه مکالمات صوتی نیز شــرایط از همین قرار است و ما نمیتوانیم با واقعیتهای فناوری بجنگیم. برهمیناساس لازم است خود را با این تغییــرات تطبیق دهیم». او تأکید کرد: «ما در برابر فیلترشدن تلگرام صوتی مقاومتی نکردهایم، اما این موضوع جای سؤال دارد که در شرایطی که برقراری تماس صوتی از طریق برخی دیگر از شبکههای مجازی فراهم است، چرا جلو دسترسی مردم به تلگرام صوتی گرفته شده است؟»

صداوسیما وقتی خوب است که حزبی عمل نکند

واعظــی رویکــرد قیممآبانه را دیگر شــیوه مواجهه با فضای مجازی دانســت و افزود: «رویکرد دیگری هم در ایــن خصوص وجود دارد که تأکیــد دارد این فضا پر از آلودگی اســت و مــا قیم مردم هســتیم، بنابراین باید همهچیــز را بســتهبندی کنیم. معنی چنیــن رویکردی ایجاد محدودیــت و نارضایتی در جامعــه خواهد بود. البته این رویکرد تنها در بحث فضای مجازی نیســت و درکل عدهای در مسائل مختلف رویکرد قیممآبانه داشته و معتقدند مردم تنها به صداوســیما دسترســی داشته باشند تا هرآنچه در رسانه ملی از آن بهعنوان درست یاد میشود قبول کنند».

او دربــاره اینکه دولت آنها چــه رویکردی در آینده نســبت به فضای مجــازی خواهد داشــت، گفت: «این موضوع بستگی به آن دارد که کدامیک از کاندیداها رأی غالب را داشته باشــند. اگر یکی از سه تفنگداری که در مناظره اخیر به طور دائم به کوبیدن دولت میپرداختند رأی بیاورد و بر سر کار بیاید، شرایط متفاوت خواهد بود. البته بههرصورت آنچــه ما پایهریزی کردهایم بهگونهای اســت که از آن پس نمیتوان از این حد عقبتر رفت.» او افزود: «اما بههرحال شرایط فضای مجازی بهگونهای اســت کــه در دنیا با ســرعت بالا در این حــوزه حرکت میشــود و دائم با فناوریهای جدید مواجه هســتیم. حال ممکن اســت که نتوان جلو آنچه تاکنون به مردم ارائه شــده را گرفت، ولی بههرصورت این دســتاوردها هدیه دولــت یازدهم به مردم بوده اســت، اما اینکه آیا دوباره عملکرد در این حوزه مانند دولت یازدهم باشــد امری اســت که بعید به نظر میرسد و بهشخصه بعید میدانم از تحولات بســیاری که در دنیا در این حوزه رخ میدهد مردم ایران ســهمی ببرنــد». او ادامه داد: «در دولــت یازدهم اولویت وزارت ارتباطات، تحقق شــبکه ملی اطلاعات بــود و در دولت دوازدهم دسترســی به دولــت الکترونیک و پــس از آن رســاندن فیبر نوری به خانههای مــردم از جمله اهداف مهم دولت بهشــمار میروند، چراکه لازم اســت مردم در منزل خود شرایطی داشته باشند که بتوانند مانند یک دفتر کار از گوشی تلفن خود بهره ببرند و تمام فعالیتهای خود را با سرعت بالا به انجام برســانند ». او بیان کرد : «نکته دیگر آنکه ایجاد شــبکههای اجتماعی بومی مورد توجه ما قرار داشــته و خواهد داشــت تا بهاینترتیب در حد ممکن اطلاعات مــردم در داخل کشــور بمانــد. برهمیناســاس تلاش میشــود تا با کمک شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و بخشهای مختلف شــرایطی ایجاد شود تا دسترسی به شبکههای بومی فراهم شــود». واعظی در پاسخ به ســؤالی درخصوص اینکه در دورههای قبلی انتخابات ریاستجمهوری شــاهد قطع اینترنت در کشور بودیم، آیا در این دوره نیز تلاشــی برای ایــن موضوع رخ داده؟ توضیح داد : «یکی از دلایل قطع دسترسی اینترنت آن بود که ظرفیت پهنای باند موجود در کشــور برای دسترسی تعــداد بالای کاربران کفایت نمیکرد و شــبکه بهنوعی مختل میشــد، اما اکنون ظرفیــت بهقدری بالا رفته که هرچه میزان اســتفاده افزایش یابد، هنوز ظرفیت برای دسترســی به اینترنت وجود دارد. ضمن آنکه ما در این دولت با جدیت ایستادهایم تا هیچ دستگاهی نتواند برای دسترسی مردم به فضای مجازی مشکلسازی کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.