رشد 10درصدی فروش الجی

Shargh - - آیتی -

شرکت الجی الکترونیکس سود سهماهه اول ســال ۲۰۱۷ را به میــزان ‪۱ ۲.۷‬میلیارد دلار اعلام کرد. این میــزان 9.۷ درصد بیشــتر از همین بازه زمانی در ســال گذشــته اســت. با میزان ‪۷ 9۸.۳‬ میلیــون دلار، الجــی درآمد عملیاتــی خود در فــروش لوازم خانگی و محصــولات تهویه هوا را تقریبــا دوبرابر کرد. یعنی بیشــترین میزان ســود عملیاتــی در یــک فصل بعد از گذشــت هشــت ســال. بخش لوازم خانگی و محصــولات تهویه الجــی، ۱۰ درصد فــروش بیشــتر در فصل اول سال به نسبت سال گذشــته و ۱5 درصد بیشتر از فصل مالی آخر ســال ۲۰۱۶ را گزارش کرده است. ســودی معادل ۴.۲ میلیــارد دلار نشــاندهنده عملکــرد قوی در آســیا و آمریکای لاتین اســت. فــروش داخلی الجــی به خاطــر عملکرد قوی لباسشــویی TWINWash محصولات تهویه و بعضی یخچالها در کنار محصول پیشرفته جدید بــرای بخاردهی و تمیزکــردن لباسها یعنی LG Styler و تصفیهکننــده هوا، ۳۳ درصد بیشــتر از سال گذشــته بوده است. با واردشــدن الجی به فصل فروش، این شرکت پیشبینی میکند فضای کســبوکار در آســیا و آمریکای لاتیــن بهعنوان بازارهای کلیدی بسیار بهبود پیدا کند. بخش لوازم صوتی و تصویری بیشترین میزان فروش در اولین فصل ســال را به میزان ‪.۳ ۷5‬میلیارد دلار و سود حاشیهای ۸.۸ درصد ثبت کرد. سهم عمدهای از این فروش به خاطر محصــولات پریمیوم، قیمت بهبود پیدا کرده و استراتژی منعطف برای مقابله بــا افزایش قیمت پنل بود. شــرکت الجی انتظار دارد تقاضا برای تلویزیون در فصل بعدی با توجه به فرصتهای زیاد در آمریکای شمالی، آمریکای لاتیــن و آســیا مثبت باشــد. همچنیــن افزایش محبوبیت تلویزیونهای فوقپیشرفته ‪LG OLED‬ و ‪Ultra HD‬ و البتــه عرضه ‪LG SIGNATURE‬ OLED سری W نیز در این امر تأثیر دارند. شرکت ارتباطات موبایل الجی فروش ‪.۲ ۶۱‬ میلیارددلاری را با توجه به عرضه گوشــی پرچمدار ‪LG G ۶‬و مدلهای میــانرده اعلام کرد. ایــن فروش چهار درصد بیشــتر نســبت به فصل قبلی و دو درصد بیشتر نسبت به سال گذشــته بوده است. شرکت الجی سفارش ۱۴.۸ میلیون گوشی در این فصل را اعلام کرد که به خاطر آمریکا، ۱۰ درصد بیشــتر از اولین فصل سال گذشته بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.