اصلاح مبنای محاسبه تعرفه تلفن ثابت

Shargh - - آیتی -

شرق: محاسبه کارکــرد مشــترکان برای مکالمات تلفــن ثابت داخل اســتانی بر اســاس دقیقــه انجام و محاســبه خواهد شــد. کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلســه شــماره ۲۴۶ خود درخواســت اصلاح مصوبه جلســه شــماره ۲۳۷ مربوط به تاریخ ۰۳/۲۲/۱۳95 را دربــاره مبنای محاســبه تعرفه تلفن ثابت، بررســی و بندهای چهار و پنج مصوبه یادشــده را به شــرح زیر اصلاح و تصویب کرده اســت: بند ۴) محاسبه کارکرد مشــترکان برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و محاسبه خواهد شد. بند 5( محاســبه کارکرد مشترکان برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اســاس زمانهای نیمدقیقهای محاســبه میشود. پیش از این، کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۳۷ خود با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران مبنی بر اصــلاح تعرفه خدمات تلفن ثابت و به منظور توســعه و بهروزرسانی خدمات این بخش، پیشنهاد سازمان را برای اصلاح مصوبه درباره تعرفههای تلفن ثابت، بررســی و آن را به شــرح زیر تصویب کرده بود که سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت آبونمانی، مبلغ دو میلیون ریال تعیین میشــود کــه یک میلیون ریال آن در زمــان ثبتنام و مابقی آن در مدت ۳۶ ماه پس از زمان راهاندازی خط از مشترک اخذ میشود. سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی، موضوع ردیف اول جدول بند سه مصوبه شماره سه جلسه شــماره ۱۸۴ سال 9۲ مبلغ ۴5 ریال تعیین شــده بود. محاســبه کارکرد مشترکان برای تمام مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقــه انجام و برای کســری از دقیقه بــه بالا گرد و معادل یک دقیقه محســوب میشد. محاسبه کارکرد مشترکان برای تمام مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین اســتانی و ثابت به تلفن همراه بر اســاس ثانیه انجام و بــرای کارکردهای زیر ۳۰ ثانیــه به بالا به نیم دقیقه (۳۰ ثانیــه( گرد و محاســبه میشــد. حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت، برای مشــترکان روســتاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه دروناستانی و برای سایر مشــترکان به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه دروناستانی تعیین و محاســبه و مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابــت با توجه به بند ســه این مصوبــه و تبصره ذیل بند ۱۱.۲.۱ موافقتنامه پروانه شــرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح و از سوی ســازمان به دارنده پروانه ابلاغ میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.