«سجاد» سامانه علمی دولت الکترونیک شد

Shargh - - آیتی -

ایســنا: معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، ســامانه جامع امور دانشــجویان را یکی از موارد تحقق توســعه دولت الکترونیک دانســت که دیتابیس آن آماده شده و دادههای دانشگاهی به تدریج وارد آن میشود. رضا باقریاصل همچنین با اشاره به تحقق توســعه دولت الکترونیک، بر بستر شبکه ملی اطلاعات در ســازمان امور دانشــجویان وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری، از رونمایی فازهای ســه و چهار ســامانه جامع امور دانشجویان )ســجاد( در روزهای اخیــر خبر داد. او بیــان کرد: بــرای الکترونیکیکردن اســتعلامات در وزارت علوم، یکی از مهمترین موارد استعلام مدارک تحصیلی از دانشگاههاست که تعداد آنها بســیار زیاد است. با بررســی سرویسهای وزارت علوم، سرویسهای دولت را به ۱۰ دسته تقسیم کردیم که یکی از آنها، ســرویس ثبت دادههــای کلان بود و متوجه شــدیم وزارت علوم پایگاه داده دانشــجویی، فارغالتحصیلان و مدارک را ندارد. او ادامه داد: بنابراین وزارت علــوم را ملــزم کردیم ســرویس را تعریف و سیستمی را ایجاد کند که دانشــگاهها دادههای خود را به آن منتقل کنند؛ در ســازمان اداری، اســتخدامی خدمات خود را اضافه و سپس آن را الکترونیکی کند و از این سیستم بهتازگی بهرهبرداری شد. از روزی که این ســرویس را تعریف کردیم تا زمان بهرهبرداری، ۱۸ ماه طول کشید. دیتابیس آن آماده شده و دادهها بهتدریج وارد آن میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.