رونمایی از سامانههای نظام اداری

Shargh - - آیتی -

شــرق:

جزئیات صد هزار شــغل ایجادشــده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مراجع ذیربط ارائه شــده که تحولات و پیامهای اصلی شکلگیری پارادایمــی جدید در حوزه هوشمندســازی و اینترنت اشــیا را نشــان میدهــد. در چهلوهفتمین مجمع مدیران دبیرخانهها که با حضور مدیران دبیرخانهها، مدیران ارشد فناوری اطلاعات و اسناد سراسر کشور در سالن اجلاس ســران برگزار شد، راهکارهای کارآمدی هرچه بیشتر نظام اداری الکترونیک بررسی و همچنین از پلتفرم یکپارچه دولت همراه و اولین کتاب فارسی در حوزه تعاملپذیری الکترونیک کشور رونمایی شد. نصراله جهانگرد، رئیس ســازمان فنــاوری اطلاعات کشــور، در این همایش گفت: پنج هزار میلیارد یورو تا افق ۲۰۲۰ سهم بازار فناوری اطلاعات در جهان است که حجم بازار فنــاوری اطلاعــات و ارتباطات ایران، حدود ۱۳ هزار میلیارد دلار و همینطور میزان حجم اطلاعات و ترافیک جهانی ۱۰ زتاســت. او ادامه داد: گزارش جزئیات صد هزار شــغل ایجادشده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تقدیم مراجع ذیربط کردهایم کــه تحولات و پیامهای اصلی شــکلگیری پارادایمــی جدید در حوزه هوشمندســازی و اینترنت اشیا را نشان میدهد. او گفت: تاکنون ۶5 هزار کیلومتر فیبر در زیرساخت ارتباطی کشور کشیده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.