زنان و شوراها

Shargh - - جامعه - زهرا صدراعظمنوری اولین شهردار زن جمهوری اسلامی ایران

انتخابات شوراهای اســامی شهر و روستا در پیش است و با این انتخابات یکی از نهادهای مؤثر برای افزایش قدرت مردم و مشارکت آنها در اداره کشور شکل خواهد گرفت.

با انتخاب شــهرداران از سوی نمایندگان مردم در شــوراها، گامــی دیگر بــرای بهبــود و ارتقای مدیریت شهری برداشته خواهد شد.

اداره شــهرها گرچه جنســیتبردار نیست و آنچه برای مدیریت شهری مهم است شایستگی، اهلیــت و صاحیتهــای حرفهای اســت، اما مطالعــات و تجارب نشــان داده اســت رویکرد زنانه به امور شهری هم اثباتا و هم نفیا میتواند مدیریت شــهری را به دلایل زیر توســعهیافته و کارآمدتر کند.

1- حقوق زنان در تاریخ ایرانزمین از هر ســو مورد کممهری قرار گرفته است؛ باید تأمین حقوق قانونی و عرفی آنان امری همگانی و مستمر باشد.

2- شوراهای شهر و روستا، پارلمانهای محلی در ایران هســتند که میتوانند بــا قانونگذاری و نظارت بر حســن اجــرای آن، بخشــی از نیازهای اساسی زنان را تأمین کنند.

3- زنــان نیمی از جمعیت شــهری هســتند؛ حضور نمایندگان زنان در ترکیب شــوراهای شهر، امید بــه تحقق مطالبات زنــان و موفقیت آنها را سرعت میبخشد.

4- حضور زنان در شــوراهای شــهر، مشارکت زنان را در انتخابات افزایش میدهد و این اعتماد زمینه بهرهمنــدی از توانمندی زنان را در مدیریت کشور افزایش میدهد.

5- یکی از مزیتهای کشور برخورداری از زنان تحصیلکــرده و متخصص در زمینههای مختلف، ازجملــه در امــور مدیریت شــهری اســت. قرار نبــود زنان تحصیلکرده در خانه بنشــینند و فقط خانهداری کنند. شوراهای شهر و مدیریت شهری، زمینه مناسبی برای بهرهمندی از توان و تخصص زنان شایسته و متخصص است.

6- زنان برای زندگی بهتر نیازمند زیرساختها و خدمات فرهنگی، تفریحی، ورزشــی و اجتماعی مناسب در محیط شهری هستند سامت و آرامش زنان در کنــار امنیت روانی از اولویتها و نیازهای اساســی حقوق شهروندی است و شــوراها نهاد قابلاتــکا از حیــث برنامهریــزی و مدیریت برای تأمین این نیازهاست.

7- شــهرهای بزرگ با چالشهای مختلفی، از جملــه آلودگــی هــوا، ترافیک، آســیبهای اجتماعی، مشــکل حملونقل و پسماند زبالهها مواجه هستند.

رویکــرد زنانه و جلب مشــارکت زنان و ایجاد زمینه بــرای مداخله مؤثر آنان، یکــی از راههای کلیدی برای کاهش این معضات شــهری است؛ زنان همچنــان کــه در محیط خانه بــا مدیریت شایســته میتوانند آرامش، مشــارکت و مدیریت اقتصــادی را عهــدهدار شــوند، حتمــا خواهند توانســت شــهر ما را به خانه ما تبدیــل و زندگی شایستهاي براي هر شهروند ایرانی بسازند.

پس باید به زنان شــهر ما اعتماد و راه را برای پیشرفت و تعالی زندگی شهری هموار کرد و باید دانســت که همیشه موفقیتهای جامعه مرهون زنان بوده و خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.