تخصص لازم برای عضویت در شوراهای شهر

Shargh - - جامعه - حسین کوچکیانفرد

این روزها برای ریشهیابی علل ناکامی شوراهای شــهر در ارائه کارویژههای مورد انتظار و مطلوب و جلب رضایت مردم، به نداشــتن تخصص مورد نیاز برای عضویت اعضای موجود در شــوراها هم اشــاره میشــود. با توجه به اینکه نهاد شورا یکی از ابزارهای نوین جهانی برای اعمال مردمسالاری در مدیریــت شــهری در دو ســده معاصر جهان اســت که با توجه به ارزشهای دینی و ملی ایران از مشــروطه به این طرف بومیسازی شده است؛ بنابراین شایســته اســت برای شــناخت تخصص مورد انتظار از اعضای شوراها، قوانین موضوعه و فعالیت نهادهای مشابه آن در سطح جهان مورد بررسی قرار گیرد.

لازم بــه توضیــح اســت شــورای شــهر در یک سلسلهمراتب با شوراهای روستا، بخش، شهرستان، استان و عالی استانها در یک رابطه متقابل قرار دارد که این شوراها در شــهرها عهدهدار وظایفی فراتر از امور مربوط به شهرداری هستند، اما در شرایط فعلی عمده فعالیت آنها در شــهرداریها مســتقر است؛ بهگونهای که شــورای شــهر به منزلــه هیئتمدیره شهرداری تلقی میشود.

مســتند به قوانین و مقررات موضوعه، عضویت در کلیــه شــوراهای موصــوف، افتخاری اســت و شغل محسوب نمیشــود و اعضا صرفا میتوانند تا سقفی مشخص به نســبت حقوق شهردار مربوطه، حــق جلســه دریافت کننــد. بهاینترتیــب اعضای شــورا قرار نیســت تا کاری اجرائی یا فنی در ارتباط بــا ساختوســازهای عمرانــی یــا امــور فرهنگی، اجتماعــی، بهداشــتی و مانند آن را برعهــد گیرند، بلکه برای پیشــبرد این امور از طریق همکاری مردم با توجــه به مقتضیــات محلی با مدیــران مربوطه همــکاری خواهند داشــت. از ســوی دیگر اعضای شــورا موظفاند تا در محدوده خدماترسانی شهر مربوطــه، ســاکن شــوند. تغییر محل ســکونت به منزله ازدســتدادن شرایط و سلب عضویت از شورا خواهد شــد؛ بنابراین فعالیــت اجرائی و تخصصی که در شــهرداری صورت میگیرد، از طریق نیروهای تخصصی شهرداری انجام خواهد گرفت، اما آنچه از اعضای شورا توقع میرود تا به عنوان عضو در شورا در هدایت مدیریت شهری پیگیری کنند، عبارت است از اعمال افکار عمومی قاطبه ساکنان شهر در انجام امــور جاری و نظــارت بر اجرای درســت آن؛ زیرا با توجه به بودجه محدود شهرداریها و اینکه از میان انبوهی از نیازهای اهالی شــهر اعتبارات و امکانات محدود، صرف کدامیک از امور شــود، وظیفه اصلی شورا و مقصود از ایجاد شوراهای شهر است.

در نتیجــه، آنچه مورد نیاز برای رســیدن به این مقصود است، ســکونت و شمول فرد در برنامههای شهری و ارتباط ملموس با برنامههای شهری است؛ بنابراین در این راه شایســته اســت افــرادی انتخاب شوند که از قبل تجربیاتی برای هدایت افکار عمومی داشــتهاند؛ برای نمونــه عضو نهادهــای حمایتی، داوطلبانه و غیرانتفاعی بودهاند و پاکدســتی، توجه به منافع جمعی در آنها از قبل اثبات شــده باشــد و از حداقل شــرایط تحصیلی و تخصصهای عمومی نیز برخوردار باشــند؛ البته اگر فردی بدون حاشــیه با دســتانی پاک، متعهد به مردم و منافع عمومی و دارای دغدغه و مسئولیت اجتماعی، دارای تخصص بالا و شــهرت عمومی، ورزشــکار یا سیاستمدار نیز بود به عنوان مزایای بعدی بهتر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.