ناگهان قاليباف، ناگهان مترو

محسن هاشمي: سال 92 فشار شدیدی وارد شد که خط 3 راهاندازی شود، حالا میخواهند خط 6 و 7 راهاندازی شود

Shargh - - جامعه -

شرق، معصومه اصغری:

مدیرعامل سابق مترو تهران که حالا جزء یکی از گزینههای اصلی برای فهرســت اصاحطلبان در شــورای شــهر دوره پنجم اســت، میگوید در گذشته مترو اولویت جدی شهردار نبود و بحث ساخت پل صدر و تونل نیایش از مترو جدیتر گرفته میشــد اما ناگهان قالیباف روی مترو حساس شــد و به نظــر میرســد عجلــهای در راهاندازیها وجود دارد و آن چیزی که راهاندازی میشــود، برای بارگذاری نیست.

محســن هاشــمی؛ او فرزند بزرگ آیتالله است و به عنــوان فرد متخصص و فنی که ســالها خودش مستقیم دستی بر آتش مترو داشته و شبهای زیادی را زیر ســطح تهران و در تونلها صبح کرده، در مقابل سؤالها و ابهامات و شبهههایی که درباره مترو بعد از خودش و دستاوردهای مدیریتی شهردار تهران مطرح میکنند، بــا دوپهلویی خاصی اجــازه نمیدهد وارد فضای بیانصافی شود. محسن هاشمی سالها بنا بر توصیه و دغدغه شــخصی و پدرانه آیتالله دست از مترو تهران نکشید و کارش را تا جایی که میتوانست ادامــه داد و با جریانی که از نظر سیاســی مخالف یا حداقل همراه او نبودند، کار کرد و خوب هم کار کرد.

او قبل از آن ١۳سالی که مدیرعامل شرکت توسعه متــرو تهران بود هم از مترو و اموراتش خبر داشــت؛ مثــل همین حالا کــه دیگر حتی عضــو هیئتمدیره آن هم نیســت اما از برنامههــا و پروژههای مترو خبر دارد. او بعد از مترو در دانشــگاه آزاد اســامی هم به امورات عمرانی پرداخت اما هر زمان از او درباره مترو تهران ســؤال کنید، آخرین اطاعاتش را دارد. میداند زیرســؤالبردن دورهای کــه در آن مدیریت داشــته، زیرسؤالبردن خودش هم میتواند باشد اما آنقدر از مجموعه کار خودش اطمینان دارد که جواب سؤالها را حتی در نشســتی انتخاباتی بدون تــرس و ابایی از زیرسؤالرفتن میدهد. او در این سالها که دیگر مدیر قالیباف نبوده است، جز در حیطه شرکتی که کار کرده، نقدی به شهردار تهران نداشته است و همین یک مورد میتواند مصداق خوبی برای انصاف او باشد.

شــهردار تهران که موقعیتهای کلیدی و مهمی در شــهرداری تهران را در این ســالها به معاونان و مدیرانی قابل اعتماد و مطمئن میداد، تا سال ۸۹ هم خیالش از مترو تهران راحت بود و میدانســت در این پروژه مهم برای شهر و شــهرداری و خودش مدیری را انتخــاب کرده کــه چیزی کم نمیگذارد. محســن هاشمی در این سالها هنوز هم آن دلیل اصلی را که باعث جدایی او از مترو و شهرداری شد، نگفته است. او در نامه اســتعفای خود به قالیباف ضمن اشاره به فشــارهایی که از ســوی دولت وقت بــرای پرداخت اعتبارات مترو وجود داشــت، اشاره کرده و گفته بود از مترو میرود تا شاید روند پرداخت اعتبارات مترو که به خاطر حضور او مسدود یا متأخر است، تسریع شود. او در نامه خود گفته بود: «برخی مشکات بهوجودآمده و عدم حمایتها از مترو ممکن است به دلیل حضور من در مدیریت این شــرکت باشد. برای اینکه بیشتر از این مردم، مسافران و توسعه مترو در فشار قرار نگیرند، خواهشــمند اســت موافقت فرمایید فرد دیگری که امکان ایجاد هماهنگی بیشتر خواهد داشت، در رأس مدیریت این شرکت قرار گیرد .»

تا زمانی که او مدیرعامل مترو تهران بود، با همان شــرایط مخالف دولت و عدم اختصاص اعتبارات که البتــه همچنان هــم کمابیش وجود دارد، توانســت برنامههای شــهردار تهــران در متــرو را دنبال کند و قالیباف تقریبا هر چند وقت یک بار با خوشحالی برای افتتاح یکی از ایســتگاهها در جمع خبرنگاران آفتابی میشــد. تا زمانی که محسن هاشمی مدیرعامل مترو بود، روند توســعه تونلها و ایستگاهها و خرید واگنها در متــرو متناســب و همزمان با هــم پیش میرفت، ریزش سقف و دیواره و خسارات دیگر کارگاههای مترو در همه سالها انگشتشمار بودند اما این روند با رفتن او از مترو تغییرات ملموســی داشت؛ تغییراتی که در عین فروبلعیدن پول شــهر درون خود، توســعه مترو را کند کرد، تأخیر درخورتوجه در خطوط ســه، شــش و هفت و در عیــن حال حوادثــی مرگآفرین را برای مترو، کارگران پنهان از نظر آن و مردم شهر ایجاد کرد. او از همان ابتدا که مســئولیت مترو تهران را داشت و درحالیکه شــهردارانی مانند محمود احمدینژاد و محمدباقر قالیباف، افرادی همفکر و همنظر او نبودند، توانســت خطوط یک، دو، چهار، پنــج و تا حد زیادی خطوط سه و شش و هفت را تکمیل و پای غولهای آهنی حفار را به زیر زمین تهران باز کند.

او کــه در دوره قبلی انتخابات شــوراها شــرکت کــرد اما به دلیل عدم التزام عملــی به ولایت فقیه و قانون اساســی مورد تأییــد قرار نگرفت، بــرای دوره پنجم مجددا در انتخابات شــوراها شــرکت کرد و این بــار تأیید صاحیت شــد و حالا او یکــی از گزینههای اصلــی اصاحطلبان برای گرفتن کرســیهای ســبز شورای پنجم است. هاشــمی روز گذشته در نشستی خبری، به وضعیت شورای شــهر چهارم اشاره کرد و گفت: همه نقش شــورای شهر را فراموش کردهاند و باید بگویم اگر امروز شــهرمان دچار مشکاتی است، همــه تقصیرها را به گردن مجری نیندازیم چراکه این وضعیت نتیجه قصور ناظران نیز هست، چراکه نقش شوراهای شهر در هدایت شهرداری بسیار مهم است و اگر شورا در آینده به مسئولیت خود عمل نکند، مطمئنا حوادث ١٢ سال اخیر دوباره تکرار میشود. وی با بیان اینکه بحث ما درحالحاضر انتخاب شــهردار نیست چراکه معتقدیم باید اعضای شــورای شهر متخصص وارد شــورا شــوند، ادامــه داد: درحالحاضر اولویت انتخاب اعضای شورای شهر است چراکه باید اعضای متخصصی وارد شــورا شوند که با جدیتی که در خود ســراغ دارند با تمام بیقانونیها در شهر مبارزه جدی کنند چراکه قرار نیســت اعضای شورا فقط شهردار را انتخاب و بعد از آن شهردار را رها کنند تا هر کاری که دلش خواست در چهار سال انجام شود.

مدیرعامل پیشــین شرکت بهرهبرداری مترو تهران با اشــاره به نقش تأثیرگذار شورای شهر، به موضوع مونوریل در تهران اشــاره کرد و گفــت: در زمانی که احمدینژاد شهردار تهران بود، شورای شهر آبادگران نیــز فعالیــت میکردنــد و در همان زمــان موضوع ساخت مونوریل مطرح شد و من به عنوان مدیرعامل مترو به شــورای شــهر رفته و با وجــود آنکه نظرم مخالف شــهردار بود اما با جدیــت مخالفتم را اعام کردم و خواستم شورای شهر نیز به دلایل کارشناسی با این موضوع مخالفت کند که نهایتا شورای شهر آن موقع نیز رأی به ســاخت مونوریل نداد و عما طرح اجرا نشد.

وی افــزود: هرچنــد مجــری شــورا را دور زد و با اســتفاده از بخــش خصوصی در صادقیــه اقدام به احداث مونوریل کرد، حتی ســتونهای آن نیز ساخته شد. نهایتا با رفتن احمدینژاد از شهرداری این موضوع مســکوت ماند و در دوره بعدی نیز پایههای آن بریده شــد. هرچند هیچکس نپرســید این هزینهها از کدام محل بوده؟ اما نشــان میدهد که نقش شورای شهر چقدر میتواند تأثیرگذار باشــد. هــر چقدر که جلوتر آمدیم در ١٢ ســال اخیر، گویا یــک حالت به اعضای شــورای شــهر دســت داده که آنها نمیتوانند نقش مؤثری داشته باشند؛ باید این ذهنیت تغییر کند چراکه شــورای شــهر نقش ۹٠درصدی در پیشــبرد اهداف شــهر دارد. وی با بیان اینکه شــورای شــهر میتواند مانــع اجرای پروژههای غیرکارشناســی شــود، گفت: درحالحاضــر میبینیم که «پل صــدر» به عنوان یک پروژه غیرکارشناســی مطرح میشــود و شورای شهر میتوانست مانع اجرای این پروژه شود. حتی اعضای شورای اصاحطلب نیز با وجود آنکه در اقلیت بودند میتوانستند مانع هزینهکردهای غیرکارشناسی باشند.

هاشــمی در پاســخ به این ســؤال که در صورت راهیابیتان به شورا آیا بحث واگذاری اماک و تحقیق و تفحص از شهرداری را که در شورا و مجلس مسکوت مانــده پیگیری میکنیــد یا نه؟ اظهار کــرد: معتقدم آنطور کــه در بحــث حقوقها، تبلیغات رســانهای شــد، درخصوص واگذاری اماک این اتفاق نیفتاد اما این مسئله پاشنه آشــیل است و خوشبختانه از سوی قوه قضائیه در حال پیگیری اســت و شــنیدهام برای تمام کســانی که در این موضوع دخیل بودهاند پرونده تشکیل شده اما باید اعام کنم که من به شفافسازی در شهرداری و مدیریت شیشهای اعتقاد دارم.

وی همچنیــن درباره شــائبه ناایمنبــودن مترو و فرونشستهای زمین نیز گفت: از سال ۸۴ تا اواخر ۸۹ مدیرعامل شــرکت مترو بوده و تا ســال ۹٢ هم عضو هیئتمدیــره مترو بودهام و تــا آن زمان نیز طراحی و مطالعات ساخت هفت خط مترو به طور دقیق انجام شده و حتی مکان ایستگاهها نیز مشخص شده بود. تا زمانی که من در مترو بودم خطوط یک، دو، چهار و پنج به طول ١۳٠ کیلومتر و حدود صد ایستگاه افتتاح شده بود و با ورود چهار دستگاه تیبیام ساخت تونلهای خطوط دیگر نیز آغاز شده بود.

وی با بیان اینکه سه سالونیم است که قالیباف به مترو توجه ویژهای دارد، گفت: در گذشــته شهرداری اولویت جدی به مترو نمیداد و بحث ساخت پل صدر و تونل نیایش از مترو جدیتر گرفته میشد اما ناگهان قالیباف روی مترو حســاس شــد و در این مورد نیز از وی تشــکر میکنیم چراکه پیگیریهای جدیتر باعث شــد که ســاخت تونلهای مترو با ســرعت و جدیت بیشــتری دنبال شود و پول مناســبی نیز تزریق شد اما به نظر میرسد عجلهای در راهاندازیها وجود دارد و آن چیزی که راهاندازی میشود، برای بارگذاری نیست.

هاشــمی با بیان اینکه در ســال ۹٢ و در آســتانه انتخابات فشــار شدیدی وارد شــد که بخشی از خط سه راهاندازی شود و حالا هم به دنبال این هستند که خط شــش و هفت راهاندازی شــود، تصریح کرد: این مســئله را به فال نیک میگیریــم اما گهگاه این حس ایجاد میشــود که مترو ایمن نیســت که این حرفها قابل بررسی است و من نمیخواهم ایمننبودن مترو را تأیید کنم اما باید بگویم که نباید جان شهروندانمان را به دلیل پدیدههای سیاســی بــه خطر بیندازیم. وی با اشــاره به اینکه متروی تهران همیشه منتظر کمک دولتها بوده اســت، گفت: از روحانی میخواهم که به متــروی تهران کمک کند تا حداقل بتوانیم دو هزار دستگاه واگن تهیه و ســایر تجهیزات را تأمین کنیم تا مترو امنتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.