دومینوی مسمومیت دانشجويان؛ از شیراز تا يزد

Shargh - - جامعه -

شــرق:

معاون دانشــجویی دانشــگاه یزد گفت: تعدادی از دانشــجویان خوابگاهی این دانشــگاه مسموم شدهاند که علت حادثه در دست بررسی است. بر اســاس گزارش خبرگزاریها، تعداد این دانشجویان بیشتر از ۴٠٠ نفــر اعام شــد. پیش از این نیز ١٢۹ نفر از دانشــجویان دانشــکده فنی و حرفهای شــهید باهنر شیراز سهشنبهشــب )دوازدهم اردیبهشت( پس از صرف شــام در سلفســرویس دچار مسمومیت شــدند که ۵۸ نفر از این دانشجویان به بیمارستان منتقل و ۷١ نفر نیز در محل درمان شدند.

در همین رابطه وزیر علوم از آلودگی مواد غذایی دانشجویان دانشگاه شیراز خبر داد و گفت: مسمومیت دانشجویان دانشگاه یزد نیز باید بررسی شود که اکنون در دســت اقدام است. محمد فرهادی در حاشیه بازدید از دســتاوردهای شرکتهای دانشبنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران درخصوص مســمومیت دانشــجویان در دانشگاه یزد اظهار کرد: غذای دانشــجویان برعهــده پیمانکاران اســت. وزیر علوم با بیان اینکه چند ماه گذشــته سلف دانشگاه یزد برای هزارو ۵٠٠ تا دو هزار نفر را بهشــخصه افتتاح کردهام، گفت: مســئله مســمومیت دانشجویان باید بررســی شــود که این بررسی در دســت اقدام است. وی درخصوص مسمومیت دانشجویان دانشگاه شیراز که در هفته گذشته رخ داده، اظهار کرد: این مســمومیت یک نوع ویروس نبوده و آلودگــی مواد غذایی بوده است. بر اســاس اعام روابطعمومی دانشــگاه یزد، علی مروتی، معاون دانشجویی دانشــگاه یزد، گفت: در پی مسمومیت تعدادی از دانشجویان ســاکن در پردیس خوابگاهی ٢دانشــگاه یزد، کار امدادرسانی به بیماران بافاصله آغاز شــد. وی افزود: از بامداد روز دوشنبه با مراجعه تعدادی از دانشجویان که دچار مسمومیت بودند، کار امدادرسانی به این دانشجویان از ســوی کادر درمانی دانشــگاه علوم پزشــکی و اورژانس یزد به صورت ســرپایی در محــل نمازخانه پردیس خوابگاهی ٢ آغاز شــد و تعدادی از این افراد با توجه به وضعیت مســمومیت آنها، به بیمارســتانهای یزد و تفت اعزام شدند. معاون دانشجویی دانشگاه یزد تأکید کرد: حال عمومی دانشجویان بیمار رو به بهبود است و علت حادثه در دست بررسی است.

مروتــی همچنین از حضــور بهموقع و تاش مســئولانه کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی و اورژانس یزد قدردانی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.