واکنش به انتشار فيلمِ برخورد گشت ارشاد با یک خانم

Shargh - - جامعه -

در روزهــای گذشــته فیلمی در فضــای مجازی دستبهدست میشــود که دختری را در حال جدل و صحبت با گشــت ارشــاد نشــان میدهد. احتمالا بــه دلیل اینکه دختــر داخل فیلم از نظــر مأموران گشــت ارشــاد بدحجاب اســت، کارت شناسایی او توقیف میشود. براســاس حدس تمام تاش دختر گرفتن کارت شناساییاش اســت و برای نگهداشتن ون گشــت ارشــاد به باور اینکه بالاخــره حرفش را گوش میدهند، جلوی ماشــین میایستد؛ اما ماشین بیتوجه به این اعتراض حرکت میکند و دختر روی زمین میافتد.

این فیلمی است که در روزهای گذشته چندینبار در فضای مجازی دستبهدست شده و واکنشهای متفاوتــی را برانگیختــه اســت. فیلمی کــه به نظر میرســد در خیابــان ولیعصر تهران گرفته شــده واکنشهــای مخالفان گشــت ارشــاد را که پیش از این هم رفتــار آنها با مردم را زیر ســؤال برده بودند برانگیخته است. این اولین بار نیست فیلمی از رفتار تند مأموران گشــت ارشــاد با کســانی که بازداشت میکننــد، منتشــر میشــود. اما حــالا در آســتانه انتخابات، ســخنگوی ناجا درباره انتشــار فیلمی که به گفته ســردار منتظرالمهدی زمان آن نیز مشخص نیست صحبت کرده است.

سخنگوی ناجا گفت: در حال بررسی این موضوع هســتیم و بههیچوجه این رفتارها درســت نیست و مورد تأیید ما تلقی نمیشــود. با وجــود تأکیدهای فراوان مبنی بر استفاده نکردن از برخوردهای سلبی در امــر حجاب و عفاف و البته تأکید فرماندهان ناجا دراینباره، متأسفانه برخورد زننده یکی از گشتهای ارشاد در ورودی نمایشگاه کتاب، صحنه تأسفباری را پدید آورد. ســخنگوی ناجا در ادامه در واکنش به انتشــار این فیلم در شبکههای اجتماعی اظهار کرد: این فیلم در دســت بررسی است ولی هنوز مشخص نشــده که مربوط به چه زمانی است ولی گرچه این فیلم بریده شده، قطعا برخوردهای اینچنینی مورد تأیید ما نیست.

سردار منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا در نشست خبری خود عاوه بر مســئله برخورد گشت ارشاد با دختــر جوان، درباره برخورد بخشــدار مایر با مأمور راهنمایــی و رانندگی نیز گفت: بایــد در برابر قانون وظیفهشــناس باشیم و مســئولان نیز نباید از قانون تخطی کنند. او درباره شــایعات در این زمینه گفت: نه ماشــینی بــه مأمــور زده و نه مأمور خــود را به خودرو زده اســت. ماشــین در حال حرکت بوده که بــا مأمور ما برخــورد میکند، بعــد از اینکه برخورد اتفاق ميافتد، ماشــین کمی جلو مــیرود و در این حال مأمور ما دســتش به بــرف پاککن گیر میکند. پس از آن فرمانــدار از مأمور دلجویی میکند و او را میبوســد. در این حادثه فرماندار برخوردی نداشته است و بخشدار پشت فرمان نشسته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.