اصحاب فرهنگ و رسانه تحت پوشش تأمين اجتماعی

Shargh - - جامعه -

شرق: تفاهمنامه همکاری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی و سازمان تأمین اجتماعی )بیمه اصحــاب فرهنگ، هنر و رســانه( بــا حضور دکتر ســیدرضا صالحیامیــری، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی، دکتر ســیدتقی نوربخــش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مهندس میرزایی، نماینده مجلس شــورای اســامی و تعدادی از هنرمندان برگزار شد.

بــه گــزارش اداره کل روابطعمومی ســازمان تأمیــن اجتماعــی، مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی در مراســم انعقــاد تفاهمنامه مذکور گفــت: بــرای ســازمان تأمین اجتماعــی موجب مباهات است که به برکت امضای این تفاهمنامه ١٢ هزار نفر به جمع خانواده بزرگ تأمین اجتماعی میپیوندند. خانوادهای که ٤٢ میلیون بیمهشــده از اقشــار مختلــف را تحــت پوشــش دارد. دکتر نوربخش افزود: هنرمندان به عنوان یکی از ارکان ســرمایه اجتماعی، هویت تاریخی و ملی و عامل پیشبرنده توسعه کشور محسوب میشوند.

وی ادامه داد: از شــروع بیمهشــدن هنرمندان و اصحــاب هنر و رســانه، در مجمــوع حدود ٢٠ هزار نفر تحت پوشــش بودند کــه عدم پرداخت حق بیمــه هنرمندان در زمــان ابتدای حضورمان در ســازمان تأمین اجتماعی به عنوان چالشیترین موضــوع در این ســازمان بود که بــا تدابیری این مسئله حل شد.

دکتر نوربخش اضافه کــرد: بیمه هنرمندان و اصحاب هنر و رســانه از نوع مشاغل آزاد است و خدمات مستمری و درمان را دریافت میکنند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: چــون قرار اســت هنرمنــدان جدیــد برای بیمهشــدن معاینات پزشکی اولیه انجام دهند، به همیــن منظور برای جلوگیری از تضییع وقت آنان، مراکز خاص برای آنان در نظر گرفتهایم و همچنین در بیمارســتان میــاد خارج از نوبــت از خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. وی افزود: همچنین دو شعبه تأمین اجتماعی ویژه هنرمندان در تهران برای رسیدگی به امور بیمهای آنها فعال میشوند.

وی تصریح کرد: مهمترین تولید سازمان تأمین اجتماعی، امنیت در جامعه است و یکی از نقدها در دولت گذشته به این سازمان این بود که به مرکز ناامنی تبدیل شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.