ميراث فرهنگی برای مالکيت سعدآباد و نياوران محکم عمل کند

Shargh - - جامعه -

شــرق:

عضو فراکسیون گردشــگری مجلس برای اصــاح قوانیــن در حوزه میــراث فرهنگی کشــور اعام آمادگی کرد و گفت: «سازمان میراث فرهنگــی باید بــا قدرت بــرای مالکیت مجموعه ســعدآباد و نیــاوران اقــدام کند». پروانــه مافی، نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسامشــهر و پردیس و عضو فراکســیون گردشــگری مجلس شــورای اســامی، با اشــاره به لــزوم حفاظت و نگهــداری از بناهــای تاریخی کشــور، گفت: «اگر آثــار ملی و فرهنگی کشــور ماننــد کاخموزههای ســعدآباد و نیاوران تحت مدیریت سازمان میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی باشد، بهتر حفظ میشــود و منافع ملی در این است؛ چراکه در این صورت، این آثار بهعنــوان اماکن تاریخی و گردشگری فعالیت میکنند».

او با ابــراز امیدواری به حــل اختاف مالکیت این دو مجموعه میان بنیاد مستضعفان و سازمان میراث فرهنگی افزود: «استدلال بنیاد مستضعفان این است که کاخموزههای ســعدآباد و نیاوران از اموال حکومت سابق بوده و بنابراین بنیاد مالک آن است؛ ولی این عمارات، تاریخیاند و باید مدیریت صحیح و تخصصی ازسوی ســازمان مرتبط برای اداره آنهــا اعمال شــود». مافی با تأکیــد بر اینکه ســازمان میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی باید محکم و قوی وارد عمل شود، افزود: «سازمان باید مســئله را همهجانبه بررسی کند تا مشخص شود اگر خلأهای موجود در قانون باعث بروز این مشــکات میشــود، برای رفع این خلأها اقــدام کند». او در پایان تصریــح کرد: «اگر راهحل مشکل مالکیت میراث فرهنگی تقنینی باشد، باید بهصورت لایحه یا طرح پیگیری شــود. مجلس و فراکســیون میراث فرهنگی آمادگی کامل دارند تا آنچه را بهنفع عموم مردم است پیگیری کنند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.