خانوارهای کمدرآمد برای دریافت مستمری ثبتنام کنند

Shargh - - جامعه -

ایلنــا:

رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور اعام کــرد: تمــام خانوارهایــی کــه درآمد آنهــا کمتر از میزان تعیینشــده در برنامه ششــم است، میتوانند بــرای دریافــت مســتمری مددجویــی در ســامانه خدمــات حمایتی ثبتنــام کنند. انوشــیروان بندپی با اعــام این مطلب گفت: مســتمری تعیینشــده بــرای خانوادههــای پنجنفــره و بیشــتر، ۴۶۵ هزار تومــان، خانوارهــای چهارنفــره، ۴١۸هــزار تومان، ســهنفره، ۳٢٠هزار تومان، دونفــره، ٢۵٠هزار تومان و یکنفــره ١۴۸هزار تومان اســت. بندپــی تصریح کــرد: خانوادههایــی که درآمــد آنها بــدون یارانه نقــدی که میگیرند کمتر از میزان فوق اســت، ابتدا در ســامانه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی WWW.SAMANEHREFAH.IR ثبتنــام کنند و پس از بازرسی میدانی از محل زندگی، تحت پوشش ســازمان بهزیســتی قرار میگیرند. وی با اشــاره به اینکه توضیح فرایند انجام کار از سوی معاونت رفاه اجتماعی اعام میشود، گفت: بهاینترتیب با اجرای این سیاســت هیچ خانوادهای در ایران کمتر از میزان فوق درآمد نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.