بررسی مصوبه کرایهها در شورای حل اختلاف پس از انتخابات

Shargh - - جامعه -

مهر:

رئیس شورای شهر تهران گفت: با اشاره به درپیشبودن دو انتخابات ریاستجمهوری و شوراها و درگیری وزارت کشور، مصوبه افزایش کرایهها پس از انتخابات در شــورای حل اختاف بررسی خواهد شــد. مهدی چمران، با اشــاره بــه آخرین وضعیت مصوبــه افزایش کرایههــای حملونقل عمومی در ســال ۹۶ اظهار کرد: این مصوبــه پس از اعتراضات فرمانداری و پاســخ شورای شهر تهران، سرانجام به شــورای حل اختاف مرکزی ارسال شده است. وی تصریح کرد: اعضای شــورای شــهر تهران همچنان بر افزایش کرایههــای حملونقل عمومی در بخش مترو، اتوبوس و همچنین تاکســی تأکید داشــتهاند. رئیس شــورای شــهر تهران ادامه داد: بــا توجه به نزدیکشــدن انتخابات ریاستجمهوری و شوراها و درگیری وزارت کشور درخصوص برگزاری انتخابات، پیشبینی میشــود مصوبه کرایهها در شورای حل اختــاف پــس از انتخابات رســیدگی شــود. وی با تأکید بر اینکه قبل از تأییــد مصوبه هرگونه افزایش کرایهای قانونی نیست، گفت: امیدواریم در این زمینه رانندگان تاکســی همکاری لازم را با مدیریت شهری داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.