نقش ۱۷درصدی موتورسيکلتها در تصادفات برونشهری

Shargh - - جامعه -

شــرق:

رئیس مرکــز اطاعات و کنتــرل ترافیک پلیــس راهور ناجا گفــت: در فروردین ۹٦ حدود ٦٦ درصد تصادفات رانندگی جادهای برای سواریها رخ داده است. سرهنگ نادر رحمانی گفت: در این مدت موتورسیکلتها در ١۷ درصد تصادفات برونشهری نقش داشتهاند. به گفته وی، پس از این وسایل نقلیه در طول فروردینماه، وانتبارها ١٠ درصد تصادفات، کامیونها شش درصد و مسافربریهای عمومی یک درصد تصادفات جادهای را رقم زدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.