ستارههاجامیه ساحلی تمجید فیفا از تاریخسازی فوتبال ساحلی ایران

Shargh - - ورزش -

هنوز رقابتهای جام جهانی ســاحلی در باهاما به صورت رسمی شروع نشده بود که «فیفا» از ایران در کنار ایتالیا بهعنوان یکی از تیمهای شگفتیســاز این دوره از رقابتها یــاد کرد؛ مرجع جهانی فوتبال اگرچه از همان ابتدا بخــت اصلی قهرمانی را برزیل دانســته بود، ولی گفته بود نباید از تیم ایران و البته ایتالیا غافل شــد. گذر زمان و عبور از مرحله گروهی و شروع رقابتهای حذفی در جام جهانی ســاحلی بود که مشــخص کرد فیفا در پیشبینیهایش اشتباه نکرده است؛ ملیپوشان ساحلی کشــورمان که بــرای هفتمینبار پا بــه رقابتهای جام جهانی گذاشــته بودند ایــن دوره مصمم بودند هر طور شده طلسم ناکامیهایشان را بشکنند؛ در دو دوره قبلی یعنی در جامهای جهانی ۲013 و ۲015 ایران از گروهش صعود کــرد، ولی هر بار در همان ایســتگاه یک چهارم نهایی متوقف شــد. «این دوره هدفمان رسیدن به جمع چهار تیم پایانی اســت»؛ جملهای مشــترک که محمد احمدزاده کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان به سایت «فیفا» گفت و پیمان حسینی هم به «شرق».

انتقام از لاجوردیها

شــاید اگر کمــی بخت بــا ایران یــار بود ایــن تیم میتوانست شگفتیاش را کامل کند و در همین دوره از رقابتها طعم حضور در فینال را بچشــد، ولی ضربات بیرحم پنالتی مانع از انجام چنین کاری شــد. شکست 3 بــر ۲ مقابل تاهیتی در نیمهنهایــی رأی به این داد که شــاگردان میرشمسی در دیدار ردهبندی به مصاف ایتالیا برونــد؛ ایتالیــا تیمی بود کــه دوره قبلی ایــن رقابتها هم بهعنوان چهارمی رســیده بود و با شکســت مقابل برزیــل در نیمهنهایــی دوباره به دیدار ردهبندی رســید. لاجوردیپوشــان پیــش از ایــن در جام جهانــی دوبار بــا ایران بازی کرده بودند که هر دو را با برد پشــت ســر گذاشته بودند؛ یکی در دورههای گذشته بود که با وجود تســاوی در وقتهای قانونی، در وقتهای اضافی بازی را بردند و یکی هــم دیدار مرحله گروهی همین دوره از رقابتها. نکته قابل توجه اینکه هر دو تیم ایران و ایتالیا که در ردهبندی جام جهانی فوتبال ســاحلی باهم دیدار کردند؛ در گروه D ایــن دوره از بازیها با یکدیگر مصاف داده بودند که در آن بازی ابتدا ملیپوشــان کشورمان 3 بــر یک پیش افتادند ولی در نهایت بــازی را با نتیجه 5 بر ۴ واگذار کردند. شــاید در ظاهر هم که شده بازیکنان تیم ملــی میگفتند به فکر انتقام جویــی از ایتالیاییها نیســتند ولی در پس ذهنشــان حاضر نبودند به رقیب اروپایی شــان برای ســومین بار در جام جهانی قافیه را ببازند. این موضوع با درخشــش خیرهکننده ملیپوشان ایرانی در دیدار ردهبندی همراه شــد تا بالاخره شاگردان میرشمســی با نتیجه 5 بر 3 برنده دیدار ردهبندی شوند؛ ایران با درخشــش تکتک ملیپوشان، بهعنوان سومی جام جهانی رسید.

رکوردشکنی در دنیا

سوم شدن ملیپوشان کشورمان در جام جهانی نشان از رشــد بی وقفه فوتبال ساحلی داشــت؛ ایران یکی از منظمترین لیگهای فوتبال ساحلی را دارد و این لیگ در همه سطوح و از همه مهمتر در بخش زنان هم در حال پیگیری است. سیر صعودی فوتبال ساحلی را باید از پنج سال قبل به این طرف دانست که ملیپوشان کشــورمان با منجسمتر کردن تمریناتشان موفقیتهــای مهمــی در بازیهای کنفدراســیونها به دســت آوردند. به این موارد بایــد دو صعــود از مرحلــه گروهــی در جامهای جهانی قبلی هم اضافه شــود. اوج کارشــان هم که بــه همین رقابتهــای باهاما برگشــت که توانســتند با ایستادن روی سکوی سومی این بازیها، بهترین «نتیجه تاریخ» فوتبال ســاحلی ایران در جام جهانی را رقم بزنند. از آن مهمتر اینکه ایران اولین تیم آسیایی تاریخ فوتبال ساحلی است که توانســته به عنوان سومی برســد. قهرمانی در آسیا نشان از فراتر بودن ســطح فوتبال ساحلی ایران از آسیا بود و حالا خود آســیاییها هم خوشحالاند که بالاخره تیمی از این قاره توانسته روی سکوی جام جهانی برود.

هجومیمثلیوزها

فارغ از اینکه محمد احمدزاده بهعنوان بهترین بازیکن جام جهانی و سومین گلزن این دوره از رقابتها معرفی شد؛ و البته فارغ از اینکه پیمان حسینی بهعنوان بهترین دروازهبان جام جهانی معرفی شد، یک عنوان دیگر هم وجــود دارد که بررســی کردن آن حال فوتبالدوســتان ایرانی را خوش میکند! ماجرا از این قرار است که ایران تهاجمیتریــن تیم جــام جهانی ۲017 بــود؛ آنهم در حضــور تیم تکنیکی و خطرناکی مثــل برزیل! برزیلیها در ایــن دوره اگرچه بــا زدن 33 گل بهترین خط حمله را به خودشــان اختصاص دادهاند ولــی در مقابل بازی هجومی ایرانیها حســابی کم آوردند. ایران در مجموع بازیهایــش در جام جهانی 30۴ ضربه به سمت دروازه رقبا زد! آنهــم درحالیکه میانگیــن زدن ضربه در این تورنمنــت 185 ضربه بوده است. به هر حال نکته تقریبا منفی این آمار این اســت که از 30۴ ضربه روانه شــده به ســمت دروازه رقبا فقط ۲1 گل به دست آمده است. 65 توپ ایرانیها بلوکه شــده، 79 تا را دروازهبان دفع کرده و 139 ضربــه هــم بیرون از چارچوب بوده است.

تیم ملــی فوتبال ســاحلی ایــران در دیدار ردهبنــدی جــام جهانی باهاما با نتیجــه 5 بر 3 ایتالیا را شکســت داد و بر ســکوی سوم جهان ایستاد. به گزارش ایسنا سایت فیفا با تمجید از تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نوشت: ایران توانست جام جهانی فوتبال ســاحلی را با افتخار به پایان برساند. پیروزی برابر ایتالیا در دیدار ردهبندی باعث شــد بهترین نتیجه یک تیم آسیایی در تاریخ جام جهانی فوتبال ساحلی به دست بیاید.

برزیلبرگشت

این جــام جهانی به غیر از معرفــی ایران بهعنوان یکــی از «غولهای ســاحلی» دنیا، یک اتفــاق دیگر را هــم در خــود جــا داد؛ بازگرداندن برزیل بــه روزهای خوشــش! برزیلیها کــه در 9 دوره قبلی این رقابتها بــا چهار قهرمانی، حســابی آقایی میکردنــد به ناگاه با افت شــدیدی روبهرو شــدند؛ به طوری که در هفت ســال گذشــته دستشــان به جام قهرمانی نرسید. اما اینبار ســناریو برای آنها متفاوت بود چون از همان روز نخســت جوری بازی میکردند که بــه غیر از قهرمانی گویی چیزی آنها را راضی نمیکند. «سلســائو» (لقب برزیلیها( در این دوره با زدن 33 گل بهترین خط حمله را به خودشان اختصاص دادند، شاید اوج قدرتنمایی آنها در بازی فینال و تقابل با تاهیتی بود! برزیل در فینال با نتیجه 6 بر صفر از ســد تاهیتی گذشت و تاجگذاری کرد؛ آنهم برای پنجمین بار در جام جهانی. نکته قابل توجه اینکه تیم ملی فوتبال ساحلی برزیل، درست مثل تیم فوتبــال چمنی برزیل پرافتخارتریــن تیم حاضر در جام جهانی اســت؛ هرکدام با پنج قهرمانی، پنج ستاره شدهاند.

توپ و دستکش طلا برای ایرانیها

ملیپوشــان ایرانــی علاوه بر کســب عنوان ســوم رقابتها در کســب جوایز انفرادی هــم غوغا کردند. دو جایزه ارزشــمند این مســابقات به بازیکنان ایران رسید. «محمــد احمدزاده»، کاپیتان تیم ملی فوتبال ســاحلی ایــران بهعنوان با ارزشترین بازیکن این دوره از رقابتها معرفی شــد و توپ طلای جام جهانــی فوتبال را از آن خود کرد. این توپ طلا تنها جایزه احمدزاده نبود. جایزه ســومین آقای گل جام جهانی ۲017 نیز به کاپیتان ایران رســید. او با زدن 9 گل به این عنوان ارزشمند دست پیدا کرد. درخشش فوق العاده «پیمان حسینی»، دروازهبان ایران هم باعث شد تا عنوان برترین دروازهبان به او برسد و دستکش طلا به حسینی اهدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.